คณาจารย์

ความถนัดเฉพาะด้าน :
ผศ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล
ผศ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล
Pornthep Benyaapikul , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.(University of Oxford) Economics, UK
Email pornthep@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
 • คณิตเศรษฐศาสตร์
 • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
 • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
 • เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
อ.พลอย ธรรมาภิรานนท์
อ.พลอย ธรรมาภิรานนท์
Ploy Thammapiranon
ตำแหน่งทางวิชาการ Lecturer
การศึกษา On Ph.D. Study Leave at National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Japan
Email ploy@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ -
ผศ.ดร.พิจิตรา ประภัสสรมนู
ผศ.ดร.พิจิตรา ประภัสสรมนู
Pichittra Prapassornmanu
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา PHD.Economics,Iowa State University, USA
Email pichittra@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ -
ประวัติ (CV) และผลงาน  
   
อ.พิชญ์ จงวัฒนากุล
อ.พิชญ์ จงวัฒนากุล
Pit Jongwattanakul
ตำแหน่งทางวิชาการ Lecturer
การศึกษา On Ph.D. Study Leave at University of Geogia, USA
Email pit@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ -
ประวัติ (CV) และผลงาน  
   

 
อ.ดร.พิมพ์วิไล กิจจนะพานิช
อ.ดร.พิมพ์วิไล กิจจนะพานิช
Pimwilai Kijjanapanich, Ph.D.
ตำแหน่งทางวิชาการ Lecturer Dr.
การศึกษา Doctor of Philosophy (Economics) The University of Queensland, Australia
Email pimwilai@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
ประวัติ (CV) และผลงาน
 
 
รศ.ดร.พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์
รศ.ดร.พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์
Pisut Kulthanavit , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Associate Professor Dr.
การศึกษา Ph.D. (University of Washington) Economics, USA
Email pisut@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
 • เศรษฐศาสตร์การเงิน
 
ประวัติ (CV) และผลงาน   Pisut_Kulthanavit_CV 2022.pdf   
   
อ.พีรพัฒน์ เภรีรัตนสมพร
อ.พีรพัฒน์ เภรีรัตนสมพร
Pirapat Pareeratanasomporn
ตำแหน่งทางวิชาการ Lecturer
การศึกษา On Ph.D. Study Leave at University of Warsaw, Poland
Email pirapat@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ -
ประวัติ (CV) และผลงาน  
   
รศ.ดร.พีระ เจริญพร
รศ.ดร.พีระ เจริญพร
Peera Charoenporn , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Associate Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.(Hiroshima University) Economics, Japan
Email peera@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
 • เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
ประวัติ (CV) และผลงาน  Peera CV Thai with Picture.pdf 
   

 
ผศ.เพ็ชรธรินทร์ วงศ์เจริญ
ผศ.เพ็ชรธรินทร์ วงศ์เจริญ
Petchtharin Wongcharoen
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor
การศึกษา M.A. (Thammasat) Economics, Thailand
Email petchtharin.w@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
 • คณิตเศรษฐศาสตร์
 • เศรษฐศาสตร์การเงิน
ประวัติ (CV) และผลงาน  
   
รศ.ดร.ภัททา เกิดเรือง
รศ.ดร.ภัททา เกิดเรือง
Phatta Kirdruang , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Associate Professor Dr.
การศึกษา Ph.D. (University of Minnesota), USA
Email phatta@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
ประวัติ (CV) และผลงาน  Phatta_thai2004.pdf 
   Phatta_Eng2012.pdf 

 
อ.ภานุพงศ์ ศรีอุดมขจร
อ.ภานุพงศ์ ศรีอุดมขจร
Parnupong Sri-udomkajorn
ตำแหน่งทางวิชาการ Lecturer
การศึกษา On Ph.D. Study Leave at National Institute of Development Administration, Thailand 
Email parnupong@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
 • คณิตเศรษฐศาสตร์
 • เศรษฐมิติ
ประวัติ (CV) และผลงาน  Parnupong_eng2020.pdf 
   

 
รศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร
รศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร
Puree Sirasoontorn , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Associate Professor Dr.
การศึกษา Ph.D. (Australian National University), Australia
Email puree.sirasoontorn@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
 • เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
ประวัติ (CV) และผลงาน  
   

 
ผศ.ดร.มณเฑียร สติมานนท์
ผศ.ดร.มณเฑียร สติมานนท์
Monthien Satimanon , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D. (Michigan State University) Economics, USA
Email monthien@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
 • เศรษฐศาสตร์ปริมาณ
 • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
 • เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ
 • เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
ประวัติ (CV) และผลงาน  Monthien_CV_TU1_UNDP (1).pdf 
   

 
ผศ.ดร.รุ่งนภา โอภาสปัญญาสาร
ผศ.ดร.รุ่งนภา โอภาสปัญญาสาร
Rungnapa Opartpunyasarn , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.(University of Nottingham), UK
Email rungnapa@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
 • คณิตเศรษฐศาสตร์
 • เศรษฐมิติ
 • เศรษฐศาสตร์การเงิน
 • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
ประวัติ (CV) และผลงาน  
   

 
ผศ.ดร.ลอยลม ประเสริฐศรี
ผศ.ดร.ลอยลม ประเสริฐศรี
Loylom Prasertsri , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D. in Economics, University of East Anglia, UK 
Email loylom@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 •  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 
 •  เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม 
 • เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการคอร์รัปชัน 
ประวัติ (CV) และผลงาน     CV_Loylom_August 2023.pdf  
ผศ.ดร.วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์
ผศ.ดร.วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์
Wanwiphang Manachotphong , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D. (University of Oxford), England
Email wanwiphang@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • เศรษฐมิติ
 • เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
ประวัติ (CV) และผลงาน  Wanwiphang_Eng2014.pdf 
   

 
ผศ.ดร.วศิน ศิวสฤษดิ์
ผศ.ดร.วศิน ศิวสฤษดิ์
Wasin Siwasarit , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D. (University of North Carolina at Chapel Hill), U.S.A.
Email wasin@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • เศรษฐมิติ
 • เศรษฐศาสตร์การเงิน
ประวัติ (CV) และผลงาน  CV_Wasin_2021.pdf 
   

 
ผศ.ดร.วานิสสา เสือนิล
ผศ.ดร.วานิสสา เสือนิล
Wanissa Suanin , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D. Australian National University (ANU), Australia
Email wanissa@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ -
ประวัติ (CV) และผลงาน https://sites.google.com/econ.tu.ac.th/wanissa/home       
อ.ดร.วินัย หอมสมบัติ
อ.ดร.วินัย หอมสมบัติ
Winai Homsombat , Ph.D.
ตำแหน่งทางวิชาการ Lecturer Dr.
การศึกษา Ph.D. The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong
Email winai@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • เศรษฐศาสตร์การเงินและการบริหารความเสี่ยง
 • เศรษฐศาสตร์การขนส่งและนโยบายสาธารณะ
 • เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
 • เศรษฐศาสตร์กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ประวัติ (CV) และผลงาน  
   

 
ผศ.วีระวัฒน์ ภัทรศักดิ์กำจร
ผศ.วีระวัฒน์ ภัทรศักดิ์กำจร
Weerawat Phattarasukkumjorn
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor 
การศึกษา On Ph.D. Study Leave at National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Japan
Email weerawat@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ -
ประวัติ (CV) และผลงาน  https://tinyurl.com/wphcv