คณาจารย์

ความถนัดเฉพาะด้าน :
รศ.ดร.ศศิวิมล  วรุณศิริ ปวีณวัฒน์
รศ.ดร.ศศิวิมล  วรุณศิริ ปวีณวัฒน์
Sasiwimon Warunsiri Paweenawat , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Associate Professor Dr.
การศึกษา Ph.D. in Economics, University of Colorado at Boulder, USA
Email sasiwimon@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
เศรษฐศาสตร์แรงงาน     
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 
เศรษฐศาสตร์การพัฒนา 
ประวัติ (CV) และผลงาน
 
  CV_Sasiwimon_Dec2023.pdf
อ.ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์
อ.ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์
Supruet Thavornyutikarn , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Lecturer Dr.
การศึกษา Ph.D.(University of Leicester) Economics, England
Email supruet@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • เศรษฐศาสตร์การเมือง
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • คณิตเศรษฐศาสตร์
 • เศรษฐมิติ
 • เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
ประวัติ (CV) และผลงาน  Supruet_eng2007.pdf 
   

 
ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
Supachai Srisuchart , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.(University of Hawaii at Manoa) Economics, USA
Email ssrisuchart@econ.tu.ac.th
  ssrisuchart@yahoo.com 
ความเชี่ยวชาญ
 • เศรษฐมิติ
 • เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
 • เเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประวัติ (CV) และผลงาน  Supachai_thai2015.pdf 
   

 
ผศ.ศุภนิตย์ ตั้งสง่าศักดิ์ศรี
ผศ.ศุภนิตย์ ตั้งสง่าศักดิ์ศรี
Supanit Tangsangasaksri
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor
การศึกษา M.A.(Virginia Tech) Economics, USA
ท่าพระจันทร์ ห้อง 519 มธ.ท่าพระจันทร์
โทร. 0-2613-2430
ศูนย์รังสิต ห้อง 667 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ (อาคารวาย) มธ.ศูนย์รังสิต
โทร. 0-2696-6133
Email supanitt@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • เศรษฐมิติ
ประวัติ (CV) และผลงาน  Supanit_Eng2013.pdf 
   

 
อ.ดร.ศุภวรรณ แซ่ลิ้ม
อ.ดร.ศุภวรรณ  แซ่ลิ้ม
Supawan Saelim , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Lecturer Dr.
การศึกษา PhD. in Economics, National Institute of Development Administration, Thailand
Email supawans@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
 • เศรษฐศาสตร์ปริมาณ
 • เศรษฐศาสตร์การเงิน
 • เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
ประวัติ (CV) และผลงาน
 
 
   
ศ.ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์
ศ.ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์
Supawat Rungsuriyawiboon , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.(Pennsylvania State University) Energy and Environmental Economics, USA
Email supawat@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • เศรษฐมิติ
 • เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
 • เศรษฐศาสตร์การเกษตร
ประวัติ (CV) และผลงาน   supawat_thai2009.pdf  
   

 
ผศ.ดร.ษิฌา ทับทิมพรรณ์
ผศ.ดร.ษิฌา ทับทิมพรรณ์
Sicha Thubdimphun , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.(University of Essex)Economics, U.K.
Email sicha@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
 • เศรษฐศาสตร์การเงิน
ประวัติ (CV) และผลงาน  Sicha_Eng2013.pdf 
   

 
อ.ดร.สัณห์สิรี โฆษินทร์เดชา
อ.ดร.สัณห์สิรี โฆษินทร์เดชา
Sunsiree Kosindesha , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Lecturer Dr.
การศึกษา Ph.D., Economics, Cornell University, USA.
Email sunsiree@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ปริมาณ 
เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
ประวัติ (CV) และผลงาน  sunsiree_CV_12122021.pdf 
   

 
ผศ.สิทธิกร นิพภยะ
ผศ.สิทธิกร นิพภยะ
Sittikorn Nippaya
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor
การศึกษา M.A.(Thammasat) Economics, Thailand.
Email sittikorn@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ -
ประวัติ (CV) และผลงาน  Sittikorn_Thai2013.pdf 
   

 
ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ลีลหานนท์
ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์  ลีลหานนท์
Sittisak  Leelahanon
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.Economics ,Texas A&M University
Ph.D.Mathematics, Mahidol University
ความเชี่ยวชาญ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ปริมาณ
Email sittisak@econ.tu.ac.th 
ประวัติ (CV) และผลงาน  cv2021_Sittisak.pdf 
   

 
ผศ.ดร.อนันต์ ภาวสุทธิไพศิฐ
ผศ.ดร.อนันต์ ภาวสุทธิไพศิฐ
Anan Pawasutipaisit , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D. (University of Chicago) Economics, USA.
Email anan@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
 • คณิตเศรษฐศาสตร์
 • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
ประวัติ (CV)และผลงาน  
   
ผศ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์
ผศ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์
Anin Aroonruengsawat , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.University of California, Berkeley, Agricultural and Resource Economics, U.S.A.
Email anin@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • เศรษฐมิติ
 • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
 • เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประวัติ (CV) และผลงาน   CV Anin Thai Oct 66.pdf  
รศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย
รศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย
Apichat Satitniramai
ตำแหน่งทางวิชาการ Associate Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.(University of Wales, Swansea), England
Email apichat@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
 • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
ประวัติ (CV) และผลงาน  Apichat_Eng2013.pdf 
   

 
ผศ.ดร.อลงกรณ์ ธนศรีธัญญากุล
ผศ.ดร.อลงกรณ์ ธนศรีธัญญากุล
Alongkorn Tanasritunyakul
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา  Ph.D. in Economics ,Australian National University (ANU), Australia
Email alongkorn@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • เศรษฐศาสตร์การเงิน
 • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
 • เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น
รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น
Aksornsri Phanishsarn
ตำแหน่งทางวิชาการ Associate Professor Dr.
การศึกษา Ph.D. in Integrated Sciences (Thammasat University), Thailand
Email aksornsri@econ.tu.ac.th
  2009sorn@gmail.com 
ความเชี่ยวชาญ
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
 • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
ประวัติ (CV) และผลงาน  Aksornsri CV_Thai-2023.pdf 
   

 
รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์
รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์
Archanun Kohpaiboon , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Associate Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.(The Australian National University), Australia
Email archanun@econ.tu.ac.th
  archanun@hotmail.com 
ความเชี่ยวชาญ
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • คณิตเศรษฐศาสตร์
 • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
ประวัติ (CV) และผลงาน  Archanun_Eng2013.pdf 
   

 
ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา
ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา
Arayah Preechametta , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Professor, Dr.
การศึกษา Ph.D. (University of Pennsylvania) Regional Sciences., USA
ท่าพระจันทร์ ห้อง 13 (60 ปี)
โทร. 0-2613-2468
ศูนย์รังสิต -
Email arayah@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
ประวัติ (CV) และผลงาน  Arayah_thai2020.pdf 
   

 
ดร.อิริค โดนัล แรมสเทดเตอร์
ดร.อิลิค โดนัล แรมสเทดเตอร์
Eric Donald Ramstetter , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Lecturer Dr.
การศึกษา Ph.D in Economic : University of Colorado, USA.
Email Ramstetter@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ -
ประวัติ (CV) และผลงาน  Eric.pdf 
   

 
อ.อิสร์กุล อุณหเกตุ
อ.อิสร์กุล อุณหเกตุ
Itsakul Unahakate
ตำแหน่งทางวิชาการ Lecturer
การศึกษา On Ph.D. Study Leave at University of Sydney, Australia
Email itsakul@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ -
ประวัติ (CV) และผลงาน  
   

 
ศ.ดร.เอื้อมพร พิชัยสนิธ (ตสาริกา)
ศ.ดร.เอื้อมพร พิชัยสนิธ (ตสาริกา)
Euamporn Phijaisanit (Tasarika) , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Professor, Dr.
การศึกษา Ph.D.(University of Exeter), England
Email euamporn@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • เศรษฐศาสตร์การคลัง
 • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
ประวัติ (CV) และผลงาน CV_Euamporn_English_Apr2024.pdf