ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ รับสมัครทุนการศึกษาปีการศึกษา 2565 ชั้นปีที่ 1 และทุนการศึกษาฉุกเฉิน

22 August 2022
อ่าน : 2,645
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ รับสมัครทุนการศึกษาปีการศึกษา 2565 ชั้นปีที่ 1 และทุนการศึกษาฉุกเฉิน
--------------------------------------------------------------------
คุณสมบัติ
1.เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
2.เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ รายได้บิดา-มารดา รวมกันไม่เกิน 300,000 บาทต่อปีโดยไม่หักหนี้สิน
3.เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยขั้นร้ายแรงหรือไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย
4.ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกหรือภายในมหาวิทยาลัยฯ ประเภทต่อเนื่องรวมทั้งนักศึกษา โครงการเรียนดีจากชนบทประเภททุนเต็มทุนสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ทุนเต็มจำนวนกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ยกเว้นเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือทุนประเภทรางวัลประกวด (เฉพาะผู้ขอรับทุนฉุกเฉิน)
5.ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องยินดีทำงานและเข้าร่วมกิจกรรมที่คณะฯ มอบหมายให้
6.จะต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริง หากคณะฯ พบในภายหลังว่าให้ข้อมูลเท็จแก่คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาคณะฯจะตัดสิทธิ์ในการรับทุนการศึกษา
7. ผู้สมัครรับทุนมีความยินดีให้คณะทำงานฝ่ายการนักศึกษาไปสำรวจที่พักอาศัยและสัมภาษณ์ครอบครัว

หลักฐานประกอบการขอทุนการศึกษา   (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
1) รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ติดใบสมัคร)
2) สำเนาบัตรประชาชนของ นักศึกษา บิดา และ มารดา จำนวน 1 ชุด
3) สำเนาทะเบียนบ้านของ นักศึกษา บิดา และ มารดา จำนวน 1 ชุด
4) สำเนาบัตรนักศึกษา และสำเนารายงานผลการเรียน จำนวน 1 ชุด
5) ภาพถ่ายบ้านหรือที่พักของบิดา หรือมารดา ของผู้ขอทุน
6) สำเนาเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ จำนวน 1 ชุด สาขากรุงเทพฯ และปริมณฑล  
7) นักศึกษาจะต้องดำเนินการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับรองการขอทุนด้วยตนเองซึ่งอาจารย์จะนำส่งการ   รับรองฯ กับเจ้าหน้าที่หน่วยกิจการนักศึกษาโดยตรง

รับและส่งใบสมัคร  
            นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ https://www.econ.tu.ac.th/for-student/document  
      1. ทุนการศึกษา - ใบสมัครทุนการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
      2. ทุนการศึกษา - ฟอร์ม อ.ที่ปรึกษารับรอง

ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน (1 ไฟล์ .PDF เท่านั้น) มาที่อีเมล: duang@econ.tu.ac.th (ดวงใจ มาน้อย) โทร. 02 6965984  ตั้งแต่วันที่ 8 – 30 สิงหาคม 2565 

สอบสัมภาษณ์แบบ Onsite  ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 13.30-16.30น. ห้องประชุม ศ.424Y ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ ศูนย์รังสิต

แสกนเข้ากลุ่มไลน์ Econscholarship หลังจากส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้ว