ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ และ ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการของสถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา (IPPD)

07 มกราคม 2565
อ่าน : 1,417


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ และ ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการของสถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา (IPPD) ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยด้านนโยบาย ภายใต้การกำกับของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  

ทำความรู้จักสถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา (IPPD) ได้ที่: https://ippd.or.th/about/