ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2564

17 กุมภาพันธ์ 2565
อ่าน : 1,195


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2564

1. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก"ประถมาภรณ์ช้างเผือก"
- ศ.ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์
- ศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์

2. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย "ประถมาภรณ์มงกุฎไทย"
- รศ.ดร.พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์
- รศ.ดร.กิริยา กุลกลการ