ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์

26 เมษายน 2566
อ่าน : 428


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ดร.ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย
ประเภทของรางวัล: บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ถูกจัดให้อยู่ในการจัดอันดับของวารสาร SJR (SCImago Journal Rank) ควอไทล์ที่ 1 (Q1)
ชื่อบทความวิจัย: Improving allocative efficiency from network consolidation: a solution for the health workforce shortage
ชื่อวารสาร: Human Resources for Health Volume 20 Issue 1 No. 59 Page Number 1-12

รศ.ดร.ศศิวิมล วรุณศิริ ปวีณวัฒน์
ประเภทของรางวัล: บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ถูกจัดให้อยู่ในการจัดอันดับของวารสาร SJR (SCImago Journal Rank) ควอไทล์ที่ 2 (Q2)
ชื่อบทความวิจัย: Parenthood penalty and gender wage gap: Recent evidence from Thailand
ชื่อวารสาร: Journal of Asian Economics, Volume 78, February 2022, Article number 101435

ศ.ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์
ประเภทของรางวัล: บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ถูกจัดให้อยู่ในการจัดอันดับของวารสาร SJR (SCImago Journal Rank) ควอไทล์ที่ 3 (Q3)
ชื่อบทความวิจัย: Profit Efficiency and Technology Adoption of Boro Rice Production in Bangladesh
ชื่อวารสาร: Iranian Economic Review, Volume 26, Issue 3, Pages 511 – 524, September 2022

รศ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล
ประเภทของรางวัล: บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ถูกจัดให้อยู่ในการจัดอันดับของวารสาร SJR (SCImago Journal Rank) ควอไทล์ที่ 4 (Q4)
ชื่อบทความวิจัย: Development of Trade in Creative Goods Network: Case Study in Sa Kaeo Province in Thailand
ชื่อวารสาร: GMSARN International Journal, Volume 16, Issue 4, Pages 313 – 324, December 2022

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://drive.google.com/file/d/1XsJweESD6fNtN