กลุ่มคลัสเตอร์ความสามารถในการแข่งขัน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ICRC) ร่วมกับสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) จัดประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการแยกห่วงโซ่อุปทาน สหรัฐฯ-จีน

28 เมษายน 2566
อ่าน : 395


กลุ่มคลัสเตอร์ความสามารถในการแข่งขัน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ICRC) ร่วมกับสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) จัดประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง “การแยกห่วงโซ่อุปทาน (Decoupling) ของอุตสาหกรรมสำคัญระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนและนัยต่อเศรษฐกิจการค้าไทย ครั้งที่ 2” ในกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมอินฟินิตี้ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 โดยมี รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ และ อ.ดร.วานิสสา เสือนิล จากกลุ่มคลัสเตอร์ฯ และ ผศ.ดร.วรรณพงษ์​ ดุรงค์เวโรจน์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
.
ในการประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการแยกห่วงโซ่อุปทาน สหรัฐฯ-จีน ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เป็นประธานพิธีเปิดการจัดประชุมดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมจากทั้งภาครัฐ อาทิ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมศุลกากร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และภาคเอกชน อาทิ หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย สมาคมสมองกลฝังตัวไทย สมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ไทย สมาคมนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ รวมทั้งรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์กว่า 80 ท่าน

การจัดประชุมระดมความคิดเห็นฯ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาการแยกห่วงโซ่อุปทาน (decoupling) ของอุตสาหกรรมสำคัญระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน และนัยต่อเศรษฐกิจการค้าไทย ซึ่งจัดทำร่วมกันระหว่างสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ และ กลุ่มคลัสเตอร์ความสามารถในการแข่งขัน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ICRC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินแนวโน้มการแยกห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสำคัญที่มีนัยทางเศรษฐกิจและความมั่นคงที่กำลังเกิดขึ้น และผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและไทยทั้งด้านการผลิต การค้า การลงทุน และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการกำหนดแนวทางของประเทศ เพื่อให้สามารถรับมือกับผลกระทบและใช้ประโยชน์จากโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าที่จะเกิดขึ้น

ขอขอบคุณภาพจาก สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/ECONTUofficial