สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งและยั่งยืนช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันอย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์
นางเกศรา มัญชุศรี
นายกสมาคม
ด้วยผลสำเร็จในการจัดงานเศรษฐศาสตร์สังสรรค์ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2510 นายเกยูร ลิ่มทอง จึงริเริ่มก่อตั้งสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ การจัดงานสังสรรค์ และ ได้รับการอนุมัติจัดตั้ง สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2511
สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ มีชื่อย่อว่า ส.ค.ธ.
The Thammasat Economics Association ชื่อย่อว่า T.E.A.
สำนักงานสมาคมฯ ในปัจจุบันตั้งอยู่ที่ ณ อาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นที่ 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร 10200