ประมาณการค่าใช้จ่ายการศึกษา

หลักสูตร ภาคการศึกษา
(เทอม)
ค่าเล่าเรียน
เทอม 1/2 (มิ.ย.-ก.ค.)
ค่าเล่าเรียน
เทอม 2
ประมาณการ
ค่าเล่าเรียนรวม
ตลอดหลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) 8 14,600 14,600 90.750
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) 8 26,400 26,400 90.750
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) 6 14,600 14,600 90.750
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) 6 24,400 24,400 90.750
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) 6 14,600 14,600 90.750
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) 6 16,400 16,400 90.750
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) 4 22,600 22,600 90.750