ประมาณการค่าใช้จ่ายการศึกษา

หลักสูตร จำนวนปี ประมาณการค่าใช้จ่ายการศึกษา
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ตลอดหลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต 4 28,400 28,400 28,400 28,400 113,600
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 4 134,480 133,900 133,900 133,900 536,180
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต* 3 29,200 29,200 29,700   88,100
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)* 2 41,700 34,000     75,700
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 2 121,960 121,960     243,920
เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  4 50,500 41,000 40,500 41,000 173,000
* ปีที่ 1 รวมค่าใช้จ่ายในการเรียนวิชาปรับพื้นฐาน (Per-course)