ปริญญาโทนิติเศรษฐศาสตร์
การค้าระหว่างประเทศ

กระแสโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด พัฒนาการและความกระตือรือร้นของการจัดทำกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศไปจนถึงระดับภูมิภาครวมทั้งภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ที่ทำให้ประชาคมโลกต้องเผชิญกับความผันผวนและการขาดเสถียรภาพเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ และสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศอื่นได้อย่างรวดเร็ว

จนทำให้ประเทศต่างๆ ต้องผนึกกำลังร่วมกันแสวงหากลยุทธ์ และสร้างความร่วมมือ รวมทั้งการกำหนดกติกา ระเบียบการค้า และกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เพื่อที่จะเอื้อประโยชน์ต่อกันและกัน ให้ระบบเศรษฐกิจต่าง ๆ ทั้งระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับโลกสามารถดำเนินไปได้อย่างยั่งยืน

โครงการปริญญาโทนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ จึงเกิดขึ้นโดยความร่วมมือ ระหว่างคณะนิติศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมีเจตนารมณ์ ในการสร้างองค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และกฎหมายในเชิงบูรณาการ เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนในสินค้าและบริการระหว่างประเทศ ทั้งในแง่มุมของกฎหมายและเศรษฐศาสตร์ ในทิศทางที่นำไปสู่การใช้ทรัพยากรของโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเท่าเทียมทางการค้า อันจะนำไปสู่การลดความขัดแย้งระหว่างประเทศได้ในที่สุด

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจัดการศึกษาและวิจัยในเชิงบูรณาการระหว่างนิติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ในประเด็นที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการระหว่างประเทศ
- เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ขั้นสูง มีความสามารถในการค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยประเด็นที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ ทั้งในแง่มุมของกฎหมายและเศรษฐศาสตร์และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างเป็นระบบ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
- เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ของคณะนิติศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมมือกันพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศในเชิงบูรณาการ ทั้งเพื่อการสอนและการวิจัยร่วมกัน

โอกาสในการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา

มหาบัณฑิตของโครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ จะสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถประกอบอาชีพได้อย่างกว้างขวางทั้งในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน อาทิเช่น งานด้านที่ปรึกษา งานวางแผนและการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

Name of courses
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
นิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ

Thammasat International Trade Law and Economics
Degree
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
(นิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ)
ศ.ม. (นิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ)
Master of Arts (Business Economics)
M.A.

LeveL Bachelor Degree 2-year study period