คณาจารย์

ความถนัดเฉพาะด้าน :
รศ.ดร.กิริยา กุลกลการ
รศ.ดร.กิริยา กุลกลการ
Kiriya Kulkolkarn , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Associate Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.(University of Wisconsin-Madison), USA
Email kiriya@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
ประวัติ (CV) และผลงาน  Kiriya_thai2020.pdf 
   
ผศ.ดร.กิตติชัย แซ่ลี้
ผศ.ดร.กิตติชัย แซ่ลี้
Kittichai Saelee , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D. University of Wisconsin-Madison, U.S.A.
Email kittichai_lee@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
 • คณิตเศรษฐศาสตร์
 • เศรษฐมิติ
 • เศรษฐศาสตร์การเงิน
ประวัติ (CV) และผลงาน
 
 
   
อ.กุศล เลี้ยวสกุล
อ.กุศล เลี้ยวสกุล
Kuson Leawsakul
ตำแหน่งทางวิชาการ Lecturer
การศึกษา On Ph.D. Study Leave at University of Western Australia  
Email kuson@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ

 
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • คณิตเศรษฐศาสตร์
 • เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
ประวัติ (CV) และผลงาน  Kuson_thai2017.pdf 
   Kuson_eng2017.pdf 

 
รศ.ดร.เกรียงไกร เตชกานนท์
รศ.ดร.เกรียงไกร เตชกานนท์
Kriengkrai Techakanont , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Associate Professor Dr.
การศึกษา Ph.D (Hiroshima University), Japan
Email krieng@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
ประวัติ (CV) และผลงาน  kriengkrai.pdf 

 
อ.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว
อ.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว
Kiatanantha Lounkaew , Ph.D
 
ตำแหน่งทางวิชาการ Lecturer Dr.
การศึกษา Ph.D Economics, The Australian National University,ANU, Canberra
Email klounkaew@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ -
ประวัติ (CV) และผลงาน  

 
ผศ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล
ผศ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล
Kaewkwan Tangtipongkul
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.(University of Hawaii at Manoa), USA.
Email Kaewkwan@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
ประวัติ (CV) และผลงาน  kaewkwan_thai2020.pdf 

 
รศ.ดร.โกวิท ชาญวิทยาพงศ์
รศ.ดร.โกวิท ชาญวิทยาพงศ์
Kovit Charnvitayapong , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Associate Professor Dr.
การศึกษา Ph.D in Economics,Southern Illinois University at Carbondale, USA.
Email kovit@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
 • เศรษฐศาสตร์การเงิน
ประวัติ (CV) และผลงาน  kovit_thai.pdf 

 
ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ
ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ
Chaleampong Kongcharoen , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D. (Michigan State University) Economics, U.S.A.
Email chaleampong@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
 • เศรษฐมิติ
 • เศรษฐศาสตร์การเงิน
ประวัติ (CV) และผลงาน  chaleampongmcv.pdf 

 
ดร.จานัวร์ ฮาคิม
ดร.จานัวร์ ฮาคิม
Januar Hakim , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Lecturer Dr.
การศึกษา Doctor of Philosophy in Public Policy, Indiana University.
Email jhakim.ars76@gmail.com
EXPERTISE Policy analysis; international development; management
CV  Januar Hakim CV 2020_English_Current Oct 2020.pdf 
   
รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์
รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์
Juthathip Jongwanich , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Associate Professor Dr.
การศึกษา Ph.D. (The Australian National University) Economics, Australia.
Email Juthathip@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ -
ประวัติ (CV) และผลงาน  Jongwanich_eng2018.pdf 

 
ผศ.ดร.ชญานี ชวะโนทย์
ผศ.ดร.ชญานี ชวะโนทย์
Chayanee Chawanote , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D. (Cornell University) Economics, U.S.A.
Email chayanee@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
 • คณิตเศรษฐศาสตร์
 • เศรษฐมิติ
 • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
ประวัติ (CV) และผลงาน   CV_Chayanee_updatedAug64.pdf 

 
รศ.ดร.ชนินทร์ มีโภคี
รศ.ดร.ชนินทร์ มีโภคี
Chanin Mephokee , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Associate Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.(Kansas), USA
Email chanin@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • เศรษฐศาสตร์การเมือง
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
 • เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
ประวัติ (CV) และผลงาน  Chanin_thai2005.pdf 

 
รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ
รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ
Chayun Tantivasadakarn , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Associate Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.(British Columbia) Economics, Canada
Email chayunt@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
ประวัติ (CV) และผลงาน   ChayanThai2013.pdf 
   Chayan_eng2007.pdf 

 
ผศ.ชล บุนนาค
ผศ.ชล บุนนาค
Chol Bunnag
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor
การศึกษา M.A. (University of East Anglia) Development Economics, UK.
Email cholb@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • เศรษฐศาสตร์การเมือง
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
 • เศรษฐศาสตร์การเกษตร
ประวัติ (CV) และผลงาน  

 
ผศ.ดร.ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล
ผศ.ดร.ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล
Chalotorn Kansuntisukmongkol , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.(University of California Berkeley), USA
Email chalotorn@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • คณิตเศรษฐศาสตร์
 • เศรษฐมิติ
 • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
 • เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประวัติ (CV) และผลงาน  Chalotorn_Eng2011.pdf 

 
รศ.ดร.ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์
รศ.ดร.ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์
Chaiyuth Punyasavatsut , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Associate Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.(University of Wisconsin-Madison), USA
Email chaiyuth@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • เศรษฐมิติ
 • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
 • เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
ประวัติ (cv) และผลงาน  Chaiyuth_Eng2013.pdf 

 
อ.ชานนทร์ เตชะสุนทรวัฒน์
อ.ชานนทร์ เตชะสุนทรวัฒน์
Chanon Techasunthornwat
ตำแหน่งทางวิชาการ Lecturer
การศึกษา On Ph.D. Study Leave at University of The International Master and Doctorate in Economic Analysis (IDEA) Universitat Autònoma de Barcelona, Spain
Email chanon@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
 • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
 • เศรษฐศาสตร์การเกษตร
ประวัติ (CV) และผลงาน  

 
อ.ณพล สุกใส
อ.ณพล สุกใส
Napon Suksai
ตำแหน่งทางวิชาการ Lecturer
การศึกษา M.A.(Thammasat) Economics, Thailand
Email napon@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ -
ประวัติ (CV) และผลงาน  Napon_thai2013.pdf 

 
ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์
ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์
Nattapong Puttanapong , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D. (Regional Science/Regional Economics), Cornell University, USA
Email Nattapong@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ -
ประวัติ (CV) และผลงาน  Nattapong_Thai2020.pdf 
   Nattapong_Eng2020.pdf 

 
ผศ.ดร.เณศรา สุขพานิช
ผศ.ดร.เณศรา สุขพานิช
Nessara Sukpanich , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D. (Indiana University), USA
Email nessara@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
 • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
 • เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
ประวัติ (CV) และผลงาน  Nessara_Eng2013.pdf