คณะผู้บริหาร

คณบดี

รองคณบดี

ผู้อำนวยการหลักสูตร

ผู้อำนวยการคณะทำงาน / ผู้แทนอาจารย์ / ผู้ประสานงาน

บรรณาธิการวารสาร / ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย

สำนักงานเลขานุการ

ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
Supachai Srisuchart , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.(University of Hawaii at Manoa) Economics, USA
Email ssrisuchart@econ.tu.ac.th
  ssrisuchart@yahoo.com 
ความเชี่ยวชาญ
 • เศรษฐมิติ
 • เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
 • เเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประวัติ (CV) และผลงาน  Supachai_thai2015.pdf 
   

 
รศ.ดร.พีระ เจริญพร
รศ.ดร.พีระ เจริญพร
Peera Charoenporn , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Associate Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.(Hiroshima University) Economics, Japan
Email peera@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
 • เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
ประวัติ (CV) และผลงาน  Peera CV Thai with Picture.pdf 
   

 
ผศ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์
ผศ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์
Anin Aroonruengsawat , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.University of California, Berkeley, Agricultural and Resource Economics, U.S.A.
Email anin@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • เศรษฐมิติ
 • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
 • เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประวัติ (CV) และผลงาน   CV Anin Thai Oct 66.pdf  
ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ
ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ
Chaleampong Kongcharoen , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D. (Michigan State University) Economics, U.S.A.
Email chaleampong@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • เศรษฐศาสตร์ปริมาณ
 • เศรษฐศาสตร์การเงิน
ประวัติ (CV) และผลงาน  chaleampongmcv.pdf 

 
รศ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล
รศ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล
Kaewkwan Tangtipongkul , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Associate Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.(University of Hawaii at Manoa), USA.
Email Kaewkwan@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ปริมาณ
ประวัติ (CV) และผลงาน  kaewkwan_thai2020.pdf 

 
ผศ.ดร.ลอยลม ประเสริฐศรี
ผศ.ดร.ลอยลม ประเสริฐศรี
Loylom Prasertsri , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D. in Economics, University of East Anglia, UK 
Email loylom@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 •  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 
 •  เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม 
 • เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการคอร์รัปชัน 
ประวัติ (CV) และผลงาน     CV_Loylom_August 2023.pdf  
ผศ.ดร.พนิต วัฒนกูล
ผศ.ดร.พนิต วัฒนกูล
Panit Wattanakoon
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D (University of North Carolina at Chapel Hill), USA
Email panit@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ -
ประวัติ (CV) และผลงาน https://sites.google.com/econ.tu.ac.th/panit-wattanakoon

 
ผศ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล
ผศ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล
Pornthep Benyaapikul , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.(University of Oxford) Economics, UK
Email pornthep@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
 • คณิตเศรษฐศาสตร์
 • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
 • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
 • เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
Tatre Jantarakolica
ตำแหน่งทางวิชาการ Associate Professor Dr.
การศึกษา Ph.D (University of Notre Dame) Quantitative Economics,
Email tatre@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • เศรษฐศาสตร์มิติ
ประวัติ (CV) และผลงาน  Tatre_eng2009.pdf 
   

 
ผศ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์
ผศ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์
Anin Aroonruengsawat , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.University of California, Berkeley, Agricultural and Resource Economics, U.S.A.
Email anin@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • เศรษฐมิติ
 • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
 • เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประวัติ (CV) และผลงาน   CV Anin Thai Oct 66.pdf  
รศ.ดร.ศศิวิมล  วรุณศิริ ปวีณวัฒน์
รศ.ดร.ศศิวิมล  วรุณศิริ ปวีณวัฒน์
Sasiwimon Warunsiri Paweenawat , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Associate Professor Dr.
การศึกษา Ph.D. in Economics, University of Colorado at Boulder, USA
Email sasiwimon@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
เศรษฐศาสตร์แรงงาน     
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 
เศรษฐศาสตร์การพัฒนา 
ประวัติ (CV) และผลงาน
 
  CV_Sasiwimon_Dec2023.pdf
ผศ.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว
ผศ.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว
Kiatanantha Lounkaew , Ph.D
 
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D Economics, The Australian National University,ANU, Canberra
Email klounkaew@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ เศรษฐศาสตร์การเมืองและประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ประวัติ (CV) และผลงาน  

 
ผศ.ดร.ถิรภาพ ฟักทอง
ผศ.ดร.ถิรภาพ ฟักทอง
Tiraphap Fakthong , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D. of Philosophy (Economics) University of Aberdeen, UK
Email tiraphap@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
 • คณิตเศรษฐศาสตร์
 • เศรษฐมิติ
 • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
 • เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
ประวัติ (CV) และผลงาน   CV-Tiraphap TH_Feb2023.pdf

 
ผศ.ดร.ปิยะวงศ์ ปัญจะเทวคุปต์
ผศ.ดร.ปิยะวงศ์ ปัญจะเทวคุปต์
Piyawong Punjatewakupt
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D. Agricultural Economics: University of Florida, USA.
Email piyawong@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • เศรษฐศาสตร์การเงิน
ผศ.ดร.วศิน ศิวสฤษดิ์
ผศ.ดร.วศิน ศิวสฤษดิ์
Wasin Siwasarit , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D. (University of North Carolina at Chapel Hill), U.S.A.
Email wasin@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • เศรษฐมิติ
 • เศรษฐศาสตร์การเงิน
ประวัติ (CV) และผลงาน  CV_Wasin_2021.pdf 
   

 
ผศ.ดร.ลอยลม ประเสริฐศรี
ผศ.ดร.ลอยลม ประเสริฐศรี
Loylom Prasertsri , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D. in Economics, University of East Anglia, UK 
Email loylom@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 •  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 
 •  เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม 
 • เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการคอร์รัปชัน 
ประวัติ (CV) และผลงาน    Loylom June 2022_Thai.pdf 
ผศ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล
ผศ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล
Pornthep Benyaapikul , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.(University of Oxford) Economics, UK
Email pornthep@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
 • คณิตเศรษฐศาสตร์
 • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
 • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
 • เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์
รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์
Juthathip Jongwanich , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Associate Professor Dr.
การศึกษา Ph.D. (The Australian National University) Economics, Australia.
Email Juthathip@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 
ประวัติ (CV) และผลงาน  CV_Jongwanich (November 2023)_2.pdf 

 
ผศ.ดร.ตฤณ ไอยะรา
ผศ.ดร.ตฤณ ไอยะรา
Trin Aiyara , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.(International Development), National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS)/Japan
Email trin@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ  
ประวัติ (CV) และผลงาน  
   

 
ผศ.ดร.อลงกรณ์ ธนศรีธัญญากุล
ผศ.ดร.อลงกรณ์ ธนศรีธัญญากุล
Alongkorn Tanasritunyakul
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา  Ph.D. in Economics ,Australian National University (ANU), Australia
Email alongkorn@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • เศรษฐศาสตร์การเงิน
 • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
 • เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
ผศ.ดร.ธร ปีติดล
ผศ.ดร.ธร ปีติดล
Thorn Pitidol
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D. (University of Oxford) Social Policy, United Kingdom
Email thorn@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
ประวัติ (CV) และผลงาน  Thorn_Thai2017.pdf 
   Thorn_eng2017.pdf 

 
รศ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล
รศ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล
Kaewkwan Tangtipongkul , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Associate Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.(University of Hawaii at Manoa), USA.
Email Kaewkwan@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ปริมาณ
ประวัติ (CV) และผลงาน  kaewkwan_thai2020.pdf 
รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์
รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์
Archanun Kohpaiboon , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Associate Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.(The Australian National University), Australia
Email archanun@econ.tu.ac.th
  archanun@hotmail.com 
ความเชี่ยวชาญ
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • คณิตเศรษฐศาสตร์
 • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
ประวัติ (CV) และผลงาน  Archanun_Eng2013.pdf 
   

 
ผศ.ดร.ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล
ผศ.ดร.ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล
Chalotorn Kansuntisukmongkol , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.(University of California Berkeley), USA
Email chalotorn@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • คณิตเศรษฐศาสตร์
 • เศรษฐมิติ
 • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
 • เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประวัติ (CV) และผลงาน  Chalotorn_Eng2011.pdf 

 
ผศ.ชล บุนนาค
ผศ.ชล บุนนาค
Chol Bunnag
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor
การศึกษา M.A. (University of East Anglia) Development Economics, UK.
Email cholb@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • เศรษฐศาสตร์การเมืองและประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
 • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
 • เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ
 • เศรษฐศาสตร์การเกษตร
ประวัติ (CV) และผลงาน