คณะผู้บริหาร

ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
Supachai Srisuchart , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.(University of Hawaii at Manoa) Economics, USA
Email ssrisuchart@econ.tu.ac.th
  ssrisuchart@yahoo.com 
ความเชี่ยวชาญ
 • เศรษฐมิติ
 • เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
 • เเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประวัติ (CV) และผลงาน  Supachai_thai2015.pdf 
   

 
รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ
รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ
Niramon Sutummakid , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Associate Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.(Macquarie University) Economics, Australia
Email niramon@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
 • เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประวัติ (CV) และผลงาน
 niramonThaiCV_Mar_2565.pdf 
รศ.ดร.พีระ เจริญพร
รศ.ดร.พีระ เจริญพร
Peera Charoenporn , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Associate Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.(Hiroshima University) Economics, Japan
Email peera@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
 • เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
ประวัติ (CV) และผลงาน  Peera CV Thai with Picture.pdf 
   

 
ผศ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล
ผศ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล
Pornthep Benyaapikul , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.(University of Oxford) Economics, UK
Email pornthep@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
 • คณิตเศรษฐศาสตร์
 • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
 • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
 • เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ
ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ
Chaleampong Kongcharoen , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D. (Michigan State University) Economics, U.S.A.
Email chaleampong@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • เศรษฐศาสตร์ปริมาณ
 • เศรษฐศาสตร์การเงิน
ประวัติ (CV) และผลงาน  chaleampongmcv.pdf 

 
รศ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล
รศ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล
Kaewkwan Tangtipongkul , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Associate Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.(University of Hawaii at Manoa), USA.
Email Kaewkwan@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ปริมาณ
ประวัติ (CV) และผลงาน  kaewkwan_thai2020.pdf 

 
ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ลีลหานนท์
ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์  ลีลหานนท์
Sittisak  Leelahanon
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.Economics ,Texas A&M University
Ph.D.Mathematics, Mahidol University
ความเชี่ยวชาญ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ปริมาณ
Email sittisak@econ.tu.ac.th 
ประวัติ (CV) และผลงาน  cv2021_Sittisak.pdf 
   

 
ผศ.ดร.กิตติชัย แซ่ลี้
ผศ.ดร.กิตติชัย แซ่ลี้
Kittichai Saelee , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D. University of Wisconsin-Madison, U.S.A.
Email kittichai_lee@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
 • เศรษฐศาสตร์การเงิน
 • เศรษฐศาสตร์ปริมาณ
 • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
ประวัติ (CV) และผลงาน
 
 
   
รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
Tatre Jantarakolica
ตำแหน่งทางวิชาการ Associate Professor Dr.
การศึกษา Ph.D (University of Notre Dame) Quantitative Economics,
Email tatre@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • เศรษฐศาสตร์มิติ
ประวัติ (CV) และผลงาน  Tatre_eng2009.pdf 
   

 
รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
Tatre Jantarakolica
ตำแหน่งทางวิชาการ Associate Professor Dr.
การศึกษา Ph.D (University of Notre Dame) Quantitative Economics,
Email tatre@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • เศรษฐศาสตร์มิติ
ประวัติ (CV) และผลงาน  Tatre_eng2009.pdf 
   
ผศ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์
ผศ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์
Anin Aroonruengsawat , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.University of California, Berkeley, Agricultural and Resource Economics, U.S.A.
Email anin@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • เศรษฐมิติ
 • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
 • เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผศ.ดร.เณศรา สุขพานิช
ผศ.ดร.เณศรา สุขพานิช
Nessara Sukpanich , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D. (Indiana University), USA
Email nessara@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
 • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
 • เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
ประวัติ (CV) และผลงาน  Nessara_Eng2013.pdf 

 

 
ผศ.ดร.ถิรภาพ ฟักทอง
ผศ.ดร.ถิรภาพ ฟักทอง
Tiraphap Fakthong , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D. of Philosophy (Economics) University of Aberdeen, UK
Email tiraphap@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
 • คณิตเศรษฐศาสตร์
 • เศรษฐมิติ
 • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
 • เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
ประวัติ (CV) และผลงาน  CV-Tiraphap TH2022.pdf 

 
ผศ.ดร.ษิฌา ทับทิมพรรณ์
ผศ.ดร.ษิฌา ทับทิมพรรณ์
Sicha Thubdimphun , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.(University of Essex)Economics, U.K.
Email sicha@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
 • เศรษฐศาสตร์การเงิน
ประวัติ (CV) และผลงาน  Sicha_Eng2013.pdf 
   

 
อ.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว
อ.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว
Kiatanantha Lounkaew , Ph.D
 
ตำแหน่งทางวิชาการ Lecturer Dr.
การศึกษา Ph.D Economics, The Australian National University,ANU, Canberra
Email klounkaew@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ เศรษฐศาสตร์การเมืองและประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ประวัติ (CV) และผลงาน  

 
รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์
รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์
Juthathip Jongwanich , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Associate Professor Dr.
การศึกษา Ph.D. (The Australian National University) Economics, Australia.
Email Juthathip@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 
ประวัติ (CV) และผลงาน  Jongwanich_eng2018.pdf 

 
ผศ.สิทธิกร นิพภยะ
ผศ.สิทธิกร นิพภยะ
Sittikorn Nippaya
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor
การศึกษา M.A.(Thammasat) Economics, Thailand.
Email sittikorn@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ -
ประวัติ (CV) และผลงาน  Sittikorn_Thai2013.pdf 
   

 
ผศ.ดร.วศิน ศิวสฤษดิ์
ผศ.ดร.วศิน ศิวสฤษดิ์
Wasin Siwasarit , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D. (University of North Carolina at Chapel Hill), U.S.A.
Email wasin@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • เศรษฐมิติ
 • เศรษฐศาสตร์การเงิน
ประวัติ (CV) และผลงาน  CV_Wasin_2021.pdf