คณะผู้บริหาร

ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
Supachai Srisuchart , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.(University of Hawaii at Manoa) Economics, USA
Email ssrisuchart@econ.tu.ac.th
  ssrisuchart@yahoo.com 
ความเชี่ยวชาญ
 • เศรษฐมิติ
 • เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
 • เเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประวัติ (CV) และผลงาน  Supachai_thai2015.pdf 
   

 
รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ
รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ
Niramon Sutummakid , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Associate Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.(Macquarie University) Economics, Australia
Email niramon@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
 • เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รศ.ดร.พีระ เจริญพร
รศ.ดร.พีระ เจริญพร
Peera Charoenporn , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Associate Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.(Hiroshima University) Economics, Japan
Email peera@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
ประวัติ (CV) และผลงาน  Peera_Thai2013.pdf 
   Peera_Eng2013.pdf 

 
ผศ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล
ผศ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล
Pornthep Benyaapikul , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.(University of Oxford) Economics, UK
Email pornthep@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
 • คณิตเศรษฐศาสตร์
 • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
 • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
 • เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ
ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ
Chaleampong Kongcharoen , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D. (Michigan State University) Economics, U.S.A.
Email chaleampong@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
 • เศรษฐมิติ
 • เศรษฐศาสตร์การเงิน
ประวัติ (CV) และผลงาน  chaleampongmcv.pdf 

 
ผศ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล
ผศ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล
Kaewkwan Tangtipongkul
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.(University of Hawaii at Manoa), USA.
Email Kaewkwan@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
ประวัติ (CV) และผลงาน  kaewkwan_thai2020.pdf 

 
ผศ.ชล บุนนาค
ผศ.ชล บุนนาค
Chol Bunnag
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor
การศึกษา M.A. (University of East Anglia) Development Economics, UK.
Email cholb@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • เศรษฐศาสตร์การเมือง
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
 • เศรษฐศาสตร์การเกษตร
ประวัติ (CV) และผลงาน  

 
ผศ.ดร.กิตติชัย แซ่ลี้
ผศ.ดร.กิตติชัย แซ่ลี้
Kittichai Saelee , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D. University of Wisconsin-Madison, U.S.A.
Email kittichai_lee@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
 • คณิตเศรษฐศาสตร์
 • เศรษฐมิติ
 • เศรษฐศาสตร์การเงิน
ประวัติ (CV) และผลงาน
 
 
   
รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
Tatre Jantarakolica
ตำแหน่งทางวิชาการ Associate Professor Dr.
การศึกษา Ph.D (University of Notre Dame) Quantitative Economics,
Email tatre@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • เศรษฐศาสตร์มิติ
ประวัติ (CV) และผลงาน  Tatre_eng2009.pdf 
   

 
รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
Tatre Jantarakolica
ตำแหน่งทางวิชาการ Associate Professor Dr.
การศึกษา Ph.D (University of Notre Dame) Quantitative Economics,
Email tatre@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • เศรษฐศาสตร์มิติ
ประวัติ (CV) และผลงาน  Tatre_eng2009.pdf 
   
ผศ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์
ผศ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์
Anin Aroonruengsawat , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Associate Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.University of California, Berkeley, Agricultural and Resource Economics, U.S.A.
Email anin@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • เศรษฐมิติ
 • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
 • เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผศ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล
ผศ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล
Kaewkwan Tangtipongkul
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.(University of Hawaii at Manoa), USA.
Email Kaewkwan@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
ผศ.ดร.ษิฌา ทับทิมพรรณ์
ผศ.ดร.ษิฌา ทับทิมพรรณ์
Sicha Thubdimphun , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.(University of Essex)Economics, U.K.
Email sicha@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
 • เศรษฐศาสตร์การเงิน
ประวัติ (CV) และผลงาน  Sicha_Eng2013.pdf 
   

 
อ.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว
อ.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว
Kiatanantha Lounkaew , Ph.D
 
ตำแหน่งทางวิชาการ Lecturer Dr.
การศึกษา Ph.D Economics, The Australian National University,ANU, Canberra
Email klounkaew@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ -
ประวัติ (CV) และผลงาน  

 
ผศ.ดร.มณเฑียร สติมานนท์
ผศ.ดร.มณเฑียร สติมานนท์
Monthien Satimanon , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D. (Michigan State University) Economics, USA
Email monthien@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • คณิตเศรษฐศาสตร์
 • เศรษฐมิติ
 • เศรษฐศาสตร์การคลัง
 • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
 • เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
ประวัติ (CV) และผลงาน  Monthien_eng2020.pdf 
   

 
ผศ.ดร.วศิน ศิวสฤษดิ์
ผศ.ดร.วศิน ศิวสฤษดิ์
Wasin Siwasarit , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D. (University of North Carolina at Chapel Hill), U.S.A.
Email wasin@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • เศรษฐมิติ
 • เศรษฐศาสตร์การเงิน
ประวัติ (CV) และผลงาน  Wasin_eng2016.pdf 
   

 
ศ.ดร.เอื้อมพร พิชัยสนิธ (ตสาริกา)
ศ.ดร.เอื้อมพร พิชัยสนิธ (ตสาริกา)
Euamporn Phijaisanit (Tasarika) , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Professor, Dr.
การศึกษา Ph.D.(University of Exeter), England
Email euamporn@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • เศรษฐศาสตร์การคลัง
 • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
ประวัติ (CV) และผลงาน  Euamporn_Thai_2021.pdf 
   Euamporn_English_2021.pdf 

 
รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์
รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์
Juthathip Jongwanich , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Associate Professor Dr.
การศึกษา Ph.D. (The Australian National University) Economics, Australia.
Email Juthathip@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ -
ประวัติ (CV) และผลงาน  Jongwanich_eng2018.pdf 

 
อ.อิสร์กุล อุณหเกตุ
อ.อิสร์กุล อุณหเกตุ
Itsakul Unahakate
ตำแหน่งทางวิชาการ Lecturer
การศึกษา M.A.(Chulalongkorn University) Economics, Thailand
Email itsakul@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ -
ประวัติ (CV) และผลงาน  
   

 
รศ.ดร.เกรียงไกร เตชกานนท์
รศ.ดร.เกรียงไกร เตชกานนท์
Kriengkrai Techakanont , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Associate Professor Dr.
การศึกษา Ph.D (Hiroshima University), Japan
Email krieng@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
ประวัติ (CV) และผลงาน  kriengkrai.pdf