ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ประจำ
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะเศรษฐศาสตร์) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สายสนับสนุนวิชาการ
ใบสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ