วิสัยทัศน์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ผลิตงานวิชาการและงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับ และร่วมนำการพัฒนาประเทศสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
รวมทั้งอยู่ในอันดับที่ 201-250 ของ QS World University Rankings by Subject “Economics and Econometrics” ภายใน 3 ปี

พันธกิจ

บัณฑิต

ผลิตบัณฑิต ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะและความรู้ที่ตอบโจทย์ ความต้องการของตลาดและสังคม

วิจัย

ผลิตงานวิชาการและงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในสากล

การจัดการ

มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงที

สังคม

เป็นแหล่งความรู้ทางเศรษฐกิจ และเศรษฐศาสตร์ให้กับสังคมทั้งด้านการให้ความรู้พื้นฐานสำหรับคนทั่วไป

ประเด็นยุทธศาสตร์

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และมีจิตสำนึกสาธารณะ มีทักษะ ความรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและสังคม
  2. ความเป็นเลิศทางวิชาการและงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและสากล
  3. เป็นแหล่งความรู้ทางเศรษฐกิจและเศรษฐศาสตร์ให้กับสังคม
  4. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และมีส่วนร่วมของประชาคม