วิสัยทัศน์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ผลิตงานวิชาการและงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับ และร่วมนำการพัฒนาประเทศสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
รวมทั้งอยู่ในอันดับที่ 201-250 ของ QS World University Rankings by Subject “Economics and Econometrics” ภายใน 3 ปี

พันธกิจ

บัณฑิต

ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะและความรู้ที่สามารถแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ

วิจัย

ผลิตงานวิชาการและงานวิจัย ที่ช่วยในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจ และเป็นที่ยอมรับระดับสากล

การบริการวิชาการ

ให้บริการวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์กับสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และมีจิตสำนึกสาธารณะ มีทักษะ ความรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและสังคม
  2. ความเป็นเลิศทางวิชาการและงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและสากล
  3. เป็นแหล่งความรู้ทางเศรษฐกิจและเศรษฐศาสตร์ให้กับสังคม
  4. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และมีส่วนร่วมของประชาคม