กรรมการประจำคณะและที่ปรึกษา

ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
Supachai Srisuchart , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.(University of Hawaii at Manoa) Economics, USA
Email ssrisuchart@econ.tu.ac.th
  ssrisuchart@yahoo.com 
ความเชี่ยวชาญ
 • เศรษฐมิติ
 • เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
 • เเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประวัติ (CV) และผลงาน  Supachai_thai2015.pdf 
   

 
รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ
รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ
Niramon Sutummakid , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Associate Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.(Macquarie University) Economics, Australia
Email niramon@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
 • เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประวัติ (CV) และผลงาน
 niramonThaiCV_Mar_2565.pdf 
รศ.ดร.พีระ เจริญพร
รศ.ดร.พีระ เจริญพร
Peera Charoenporn , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Associate Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.(Hiroshima University) Economics, Japan
Email peera@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
 • เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
ประวัติ (CV) และผลงาน  Peera CV Thai with Picture.pdf 
   

 
ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ
ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ
Chaleampong Kongcharoen , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D. (Michigan State University) Economics, U.S.A.
Email chaleampong@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • เศรษฐศาสตร์ปริมาณ
 • เศรษฐศาสตร์การเงิน
ประวัติ (CV) และผลงาน  chaleampongmcv.pdf 

 
รศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย
รศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย
Apichat Satitniramai
ตำแหน่งทางวิชาการ Associate Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.(University of Wales, Swansea), England
Email apichat@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
 • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
ประวัติ (CV) และผลงาน  Apichat_Eng2013.pdf 
   
ผศ.ดร.ธีรวุฒิ ศรีพินิจ
ผศ.ดร.ธีรวุฒิ ศรีพินิจ
Teerawut Sripinit , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D. (University of North Carolina at Chapel Hill), U.S.A.
Email tsripinit@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
 • คณิตเศรษฐศาสตร์
 • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
ประวัติ (CV) และผลงาน  teerawut.pdf 
   

 
ผศ.ดร.วศิน ศิวสฤษดิ์
ผศ.ดร.วศิน ศิวสฤษดิ์
Wasin Siwasarit , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D. (University of North Carolina at Chapel Hill), U.S.A.
Email wasin@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • เศรษฐมิติ
 • เศรษฐศาสตร์การเงิน
ประวัติ (CV) และผลงาน  CV_Wasin_2021.pdf