ฝ่ายการนักศึกษา

คณะทำงานฝ่ายการนักศึกษา

 
1. ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา
2. อ.ดร.ปิยะวงศ์ ปัญจะเทวคุปต์ คณะทำงาน
3. อ.เพ็ชรธรินทร์ วงศ์เจริญ คณะทำงาน
4. นางดวงใจ มาน้อย หัวหน้าหน่วยกิจการนักศึกษา
5. นางภัชรินทร์ ตะวัน เจ้าหน้าที่หน่วยกิจการนักศึกษา
6. นายวัชรเกียรติ แต่งแดน เจ้าหน้าที่หน่วยกิจการนักศึกษา


พันธกิจของฝ่ายการนักศึกษา

คณะทำงานฝ่ายการนักศึกษา มีรองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา เป็นผู้อำนวยการคณะทำงาน
คณะทำงานฝ่ายการนักศึกษา มีพันธกิจ ดังนี้

 
 • งานนโยบาย งบประมาณ และการประกันคุณภาพการศึกษา
 • ด้านการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก กิจกรรมที่จัดโดยนักศึกษา: คณะกรรมการนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์(กนศ.ศ.) และนักศึกษากลุ่มอิสระ และส่วนที่สอง กิจกรรมที่จัดโดยคณะทำงานฝ่ายการนักศึกษา
 • ทุนการศึกษา อาทิ ระดมทุนการศึกษา รับสมัคร สัมภาษณ์ และจัดสรรทุน
 • ดูแลด้านสวัสดิการนักศึกษาในทุกโครงการของคณะฯ ที่ไม่ใช่โครงการเลี้ยงตัวเอง
 • ดูแลด้านวินัยของนักศึกษาทั้งไทยและต่างชาติในทุกโครงการของคณะฯ
 • แนะแนวในการศึกษาต่อทั้งในและนอกประเทศ และการหางานทำ
 • รับผิดชอบงานประจำปีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา เช่น งานพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร งานฉลองบัณฑิต
 • จัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปี
 • จัดทำรายงานประจำปี
 • มีส่วนร่วมในการประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ธุรการในงานที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย

คณะทำงานฝ่ายการนักศึกษาจัดแบ่งงานเป็น 4 ด้าน คือ
 • งานสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา เพื่อสนับสนุนความคิดริเริ่มและศักยภาพของนักศึกษาทั้งด้านวิชาการและด้านสังคม
 • งานนิเทศ เพื่อให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่นักศึกษาในด้านการศึกษาและการเตรียมตัวสู่การเป็นบัณฑิต
 • งานทุนการศึกษา และสวัสดิการนักศึกษา เพื่อให้การช่วยเหลือด้านการเงิน ซึ่งปัจจัยที่สำคัญที่จะช่วยให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน
 • งานวินัยนักศึกษา เพื่อดูแลความประพฤติและสร้างวินัยให้แก่นักศึกษา ปรัชญาการทำงานที่สำคัญคือ การให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการบริหารกิจการนักศึกษา โดยเชิญ ตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมประชุมตัดสินใจในเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา

คณะกรรมการนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์(กนศ.ศ.) ปกศ.2563
 
1. นายวีรภัทร แพรสมบูรณ์  ประธาน
2. นายธีรพงศ์ ชาญจิรกิตติ รองประธาน
3. นายภูผา มีเสน หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ
4. นางสาวภารดี ตั้งจิตเมตต์ หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
5. นางสาวพิมพ์ตะวัน พัฒนานิตย์สกุล หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
6. นางสาวอนุธิดา อินทรธรรม หัวหน้าฝ่ายสถานที่
7. นายศุภศันส์ กบิลพัตร หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
8. นางสาวธนันญ์กรณ์ จิตรวิโรจน์ กรรมการ
9. นางสาวณัฐวดี กิริยานนท์ กรรมการ
10. นางสาวหทัยรัตน์ คำมุงคุณ กรรมการ
11. นางสาววรัมพร มาศผล กรรมการ
12. นางสาวสันห์ฤทัย พรหมณี กรรมการ
13. นายพชร กัลปนก กรรมการ
14. นางสาวฐิติมา บัวมีกลิ่น รองเลขานุการ
15. นางสาวปฐมพร ปู่ปัญจะ เหรัญญิก
 
การติดต่อ

หน่วยกิจการนักศึกษา
คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ในวันและเวลาราชการ (8.30-16.30 น.)

คุณดวงใจ มาน้อย (พี่ดวง) อีเมล์ติดต่อ duang@econ.tu.ac.th
คุณภัชรินทร์ ตะวัน (พี่แอม) อีเมล์ติดต่อ patcharin@econ.tu.ac.th
คุณวัชรเกียรติ แต่งแดน (พี่ต้น) อีเมล์ติดต่อ watcharakiet@econ.tu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ 02-696-5984 / 082-790-1455
โทรสาร 02-696-5987