หลักสูตรเศรษฐศาตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย)

  • ปรัชญา 

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางเศรษฐศาสตร์ การวิจัย และการจัดการฐานข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรับมือต่อสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสร้างจิตสำนึกของบัณฑิตศึกษาให้มีความเป็นธรรมเพื่อรับใช้สังคมอีกด้วย
 
  • วัตถุประสงค์ของหลักสูตร​​​​​​

  1. มีความรู้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่เข้มแข็ง
  2. รู้จักการจัดการฐานข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. สามารถนำเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ
  4. รู้จักระเบียบวิธีวิจัยและค้นคว้าทางด้านเศรษฐศาสตร์