ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
(หลักสูตรภาษาไทย)

ปรัชญา

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางเศรษฐศาสตร์ การวิจัย และการจัดการฐานข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรับมือต่อสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ ประยุกต์ใช้ทฤษฏีทางเศรษฐศาสตร์ และการจัดการฐานข้อมูลเพื่อนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสร้างจิตสำนึกของบัณฑิตให้มีความเป็นธรรมเพื่อรับใช้สังคมอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้
  1. มีความรู้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่เข้มแข็ง
  2. รู้จักการจัดการฐานข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. สามารถนำเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ
  4. รู้จักวิธีระเบียบวิจัยที่จะวิจัยและค้นคว้าวิทยาการทางด้านเศรษฐศาสตร์