คำอธิบายรายวิชา

รายละเอียดวิชา
ศ.611 เศรษฐศาสตร์จุลภาค                                                                          3 (3-0-9)
EC611 Microeconomics
ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ปัญหาการตัดสินใจของผู้บริโภคและลักษณะต่างๆของผลลัพธ์ที่ได้จากการตัดสินใจ ความเกี่ยวพันระหว่างปัญหา Utility Maximization และ Expenditure Minimization การตัดสินใจข้ามเวลา ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภคภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ทฤษฎีการตัดสินใจของผู้ผลิตซึ่งเชื่อมโยงระหว่างปัญหา Profit Maximization และ Cost Minimization ทฤษฎีเกมและการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกมกับประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ต่างๆ เช่น ปัญหาอำนาจเหนือตลาด ทฤษฎีดุลยภาพองค์รวม (General Equilibrium) และเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ ตลอดจนปัญหาอันเนื่องมาจากความล้มเหลวของตลาด เช่น ปัญหาผลกระทบภายนอก ปัญหาการเลือกที่เป็นปฏิปักษ์ (Adverse Selection) ปัญหาคุณธรรมวิบัติ (Moral Hazard) สินค้าสาธารณะ และการศึกษาทฤษฎีทางเลือกสาธารณะ (Social Choice Theory) เป็นต้น
Study of microeconomic theory such as consumer behavior, the relationship between utility maximization and expenditure minimization problem, intertemporal consumption, consumption and risk. Theory of firm, production and cost, relationship between profit maximization and cost minimization problem. Topics covered also include market structures and behavior, game theory, factor markets, general equilibrium and welfare economics, and impacts of externalities, public goods, asymmetric information on level of welfare and social choice theory. 


ศ.612 เศรษฐศาสตร์มหภาค                                                                              3 (3-0-9)
EC612 Macroeconomics
แบบจำลองดุลยภาพร่วมในตลาดเงิน ตลาดผลผลิต และ ตลาดเงินตราต่างประเทศ             การเปลี่ยนแปลงภาวะดุลยภาพ ตลาดผลผลิตและตลาดแรงงาน แบบจำลองอุปสงค์มวลรวมและอุปทานมวลรวมในระบบเศรษฐกิจ แบบจำลองการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจแบบต่างๆ  ได้แก่ แบบจำลองของ Solow  แบบจำลองของ Ramsey Cass-Koopman แบบจำลอง Overlapping Generation และแบบจำลอง Endogenous และแบบจำลองวัฏจักรธุรกิจทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคในเชิงพลวัต ประกอบด้วย โปรแกรมพลวัต และแบบจำลอง Recursive นโยบายการคลังเชิงพลวัต นโยบายการเงินเชิงพลวัต เช่น ต้นทุนสวัสดิการของเงินเฟ้อ ปัญหาความไม่สอดคล้องด้านเวลา (Time inconsistency) ของนโยบายการเงิน
Analysis of joint equilibrium in product market, money market, and foreign exchange market (the ISLM-BP model) as well as changes in equilibrium. The relationship between the product market and the labor market. The model of aggregate demand and aggregate supply in closed and open economies. Inflation, unemployment, and economic stabilization policies. Growth theory such as Solow Growth, Ramsey Cass-Koopman, Overlapping Generation, New Growth Theory. Applications of macroeconomic theory to analyze economic situations. Dynamic macroeconomic theory. Dynamic programming and other recursive modeling techniques. Issues in dynamic fiscal and Monetary policy. Cost of inflation and time inconsistency problem.

.613   เศรษฐศาสตร์ร่วมสมัย    1                                                                     3 (3-0-9)
EC613 Contemporary Economic Issues 1
          นำเสนอประเด็นวิวาทะทางเศรษฐศาสตร์ที่เป็นปัจจุบันทั้งที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจประเทศไทยและเศรษฐกิจโลก โดยมีเป้าหมายเพื่อนำทฤษฎีและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ไปประยุกต์ใช้และเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาตื่นตัวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจรอบตัว 
         This course presents current economic issues in Thai and global economy. The main objective of this course is to apply economic theories and concepts to analyze current Thai and global economic issues.

.625   เศรษฐมิติ                                                                                        3 (3-0-9)
EC625 Econometrics
          แบบจำลองสมการถดถอยพหุคูณในรูปแบบเมทริกซ์ด้วยวิธีการประมาณค่าแบบกำลังสองน้อยที่สุดแบบปกติ ปัญหาทางเศรษฐมิติที่เกิดจากสมมุติฐานของแบบจำลองสมการถดถอยเชิงเส้นตรงไม่เป็นจริงและแนวทางการแก้ปัญหา การประมาณค่าแบบจำลองถดถอยพหุคูณด้วยวิธีอื่นๆ เช่น วิธีการกำลังสองน้อยที่สุดแบบทั่วไป วิธีตัวแปรเครื่องมือ วิธีการควรจะเป็นสูงสุด การวิเคราะห์แบบจำลองข้อมูลภาคตัดขวางอนุกรมเวลา แบบจำลองอนุกรมเวลา และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เศรษฐมิติในการประมาณค่าแบบจำลอง การตีความและอภิปรายผลที่ได้จากการประมาณค่า
            Studies econometric methods such as ordinary least squares estimation. Econometric problems arising from the violation of classical linear regression model assumptions and solutions. Generalized least squares. The method of instrument variables. Maximum likelihood estimation methods. The Generalized method of moments. Panel data and time series analysis. Practical applications of these models are offered, using econometrics software and interpreting the estimated results.

ศ.710  ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์                                                      3(3-0-9)
EC710 Research Methods in Economics
          วิชาบังคับก่อน: ศ.625 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
          วิธีการทำวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ทั้งวิธีการเชิงปริมาณและเชิงพรรณา การระบุหัวข้อการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การใช้ประโยชน์จากห้องสมุดและฐานข้อมูล การตั้งสมมติฐาน การค้นคว้าหาข้อมูลการตอบสมมติฐาน รวมทั้งการเขียนข้อเสนอวิทยานิพนธ์
          Prerequisite: EC625 or with the instructor’s permission.      
          Research methods in economics include quantitative and descriptive approaches. Choosing research topic. Reviewing literature. Using the library and databases. Setting a research hypothesis. Searching for data. Proving or disproving the research hypothesis. Writing a thesis proposal.
 

(0) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและเศรษฐศาสตร์สถาบัน (Political Economy and Institutional Economics)

ศ.601  ประวัติแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์                                                        3 (3-0-9)
EC601 History of Economic Thought
          วิชาบังคับก่อน: ได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ปรัชญาและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่ระดับญาณวิทยา (Epistemology) วิธีวิทยา (Methodology) จนถึงแนวคิดทฤษฎีของเศรษฐศาสตร์สำนักต่างๆ เช่น พาณิชย์นิยม คลาสสิก มาร์กเซียน เคนส์เซียน นีโอคลาสสิก สังคมนิยม โพสต์เคนส์เซียนสถาบัน เป็นต้น โดยเน้นปรัชญาพื้นฐาน สาระสำคัญของแนวคิดทฤษฎีและบริบทแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ที่ส่งผลต่อแนวคิดทฤษฎีในแต่ละยุคสมัย
            Prerequisite: with the instructor’s permission.                
            Economic thought in its philosophical and historical aspects. The course begins with the issues of epistemology and methodology in Economics and Political Economy. It presents and analyzes theories from different schools of thought. Classical. Marxism. Keynesianism. Neoclassicism; Socialism. Post-Keynesianism; Institutionalism. The economic, political, social and historical contexts of each of these schools of thought and theories will also be analyzed.  

ศ.602 เศรษฐศาสตร์สถาบัน                                                                         3 (3-0-9)
EC602 Institutional Economics
          วิชาบังคับก่อน: ได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
          บทบาทของสถาบันต่อพฤติกรรมของหน่วยเศรษฐกิจ ต่อผลลัพธ์ของปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเศรษฐกิจ และต่อสังคมเศรษฐกิจ  วิวัฒนาการของสถาบัน  การออกแบบสถาบัน และกติกากำกับเศรษฐกิจ (Economic Governance) เช่น ตลาด รัฐ และชุมชน ประเด็นเฉพาะเรื่องหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าเช่าทางเศรษฐกิจ (Economic Rent) อำนาจ (Power) ค่านิยมส่วนรวม (Norm)      ทุนสังคม (Social Capital) นิติเศรษฐศาสตร์ (Law and Economics) เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเมือง (Economic of Politics) เป็นต้น
         Prerequisites: with the instructor’s permission.                  
         The effect of institutions upon the behavior of economic agents, the interaction between economic agents, and resulting performance. The evolution of institutions. Institutional design. Economic governance (at the market, state, and community levels.)  Topics to be discussed include: economic rent, power, norms, social capital, law and economics and the economics of politics.

ศ.608 เศรษฐศาสตร์การเมืองและเศรษฐศาสตร์สถาบัน: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1                 3 (3-0-9)
EC608 Political Economy and Institutional Economics: Selected Topics 1      
          วิชาบังคับก่อน: ได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
          เรื่องเฉพาะที่เป็นหัวข้อในเศรษฐศาสตร์การเมือง เศรษฐศาสตร์สถาบัน และประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ หัวข้อที่จะศึกษาเปลี่ยนแปลงตามความสนใจของผู้บรรยายและนักศึกษา
          Prerequisites: with the instructor’s permission.                 
          This course covers selected topics in political economy and institutional economics. Topics vary depending on specific interests of the participants.

ศ.609 เศรษฐศาสตร์การเมืองและเศรษฐศาสตร์สถาบัน: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 2                     3 (3-0-9)
EC609 Political Economy and Institutional Economics: Selected Topics 2                          วิชาบังคับก่อน: ได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
          เรื่องเฉพาะที่เป็นหัวข้อในเศรษฐศาสตร์การเมือง เศรษฐศาสตร์สถาบัน และประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ หัวข้อที่จะศึกษาเปลี่ยนแปลงตามความสนใจของผู้บรรยายและนักศึกษา
         Prerequisites: with the instructor’s permission.                  
         This course covers selected topics in political economy and institutional economics. Topics vary depending on the specific interests of the participants.
 
  • 2020
ศ.601  ประวัติแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์                                                         3 (3-0-9)
EC601 History of Economic Thought
          วิชาบังคับก่อน: ได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ปรัชญาและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่ระดับญาณวิทยา (Epistemology) วิธีวิทยา (Methodology) จนถึงแนวคิดทฤษฎีของเศรษฐศาสตร์สำนักต่างๆ เช่น พาณิชย์นิยม คลาสสิก มาร์กเซียน เคนส์เซียน นีโอคลาสสิก สังคมนิยม โพสต์เคนส์เซียนสถาบัน เป็นต้น โดยเน้นปรัชญาพื้นฐาน สาระสำคัญของแนวคิดทฤษฎีและบริบทแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ที่ส่งผลต่อแนวคิดทฤษฎีในแต่ละยุคสมัย
       
ศ.602 เศรษฐศาสตร์สถาบัน                                                                         3 (3-0-9)
EC602 Institutional Economics
          วิชาบังคับก่อน: ได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
          บทบาทของสถาบันต่อพฤติกรรมของหน่วยเศรษฐกิจ ต่อผลลัพธ์ของปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเศรษฐกิจ และต่อสังคมเศรษฐกิจ  วิวัฒนาการของสถาบัน  การออกแบบสถาบัน และกติกากำกับเศรษฐกิจ (Economic Governance) เช่น ตลาด รัฐ และชุมชน ประเด็นเฉพาะเรื่องหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าเช่าทางเศรษฐกิจ (Economic Rent) อำนาจ (Power) ค่านิยมส่วนรวม (Norm)      ทุนสังคม (Social Capital) นิติเศรษฐศาสตร์ (Law and Economics) เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเมือง (Economic of Politics) เป็นต้น
    
ศ.608 เศรษฐศาสตร์การเมืองและเศรษฐศาสตร์สถาบัน: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1           3 (3-0-9)
EC608 Political Economy and Institutional Economics: Selected Topics 1        
          วิชาบังคับก่อน: ได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
          เรื่องเฉพาะที่เป็นหัวข้อในเศรษฐศาสตร์การเมือง เศรษฐศาสตร์สถาบัน และประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ หัวข้อที่จะศึกษาเปลี่ยนแปลงตามความสนใจของผู้บรรยายและนักศึกษา
       
ศ.609 เศรษฐศาสตร์การเมืองและเศรษฐศาสตร์สถาบัน: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 2               3 (3-0-9)
EC609 Political Economy and Institutional Economics: Selected Topics 2                            วิชาบังคับก่อน: ได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
          เรื่องเฉพาะที่เป็นหัวข้อในเศรษฐศาสตร์การเมือง เศรษฐศาสตร์สถาบัน และประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ หัวข้อที่จะศึกษาเปลี่ยนแปลงตามความสนใจของผู้บรรยายและนักศึกษา
      
รายละเอียดวิชา
ศ.614  เศรษฐศาสตร์ร่วมสมัย    2                                                                 3 (3-0-9)
EC614 Contemporary Economic Issues 2
          นำเสนอประเด็นวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ที่ร่วมสมัยในสาขาต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อนำทฤษฎีและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ในสาขาต่างๆ ไปประยุกต์ใช้และเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาสามารถสำรวจองค์ความรู้ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับนำไปใช้ในการทำวิจัยระดับสูง
This course further explores economic issues in Thai and global economy. The main objective of this course is to apply economic theories and concepts to analyze current Thai and global economic issues for more advanced level.

ศ.615  นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจเมืองและภูมิภาค                                            3 (3-0-9)
EC615 Urban and Regional Development Policy
วิชาบังคับก่อน: ศ.611 หรือ ศ.711 หรือ ศ.612 หรือ ศ.711 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
          วิเคราะห์กรอบทฤษฎีและนัยเชิงนโยบายของผลกระทบจากการกระจุกตัวทางเศรษฐกิจที่มีต่อการพัฒนาพื้นที่เขตเมืองและเขตภูมิภาคอื่น ๆ วิพากษ์วิเคราะห์ผลของการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ (Irreversible investment) ระหว่างการพัฒนาใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเมืองและเขตภูมิภาค และนัยเชิงนโยบายของการใช้อัตราภาษีที่แตกต่างกันตามเขตพื้นที่ วิเคราะห์ผลกระทบของการคาดการณ์เก็งกำไรจากการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐที่จะมีต่อภาวะฟองสบู่ในราคาที่ดินซึ่งจะมีผลไปบิดเบือนให้เกิดรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เหมาะสมในระยะยาว และผลของกระจุกตัวของการใช้จ่ายสุทธิของการคลังท้องถิ่นในบางพื้นที่ที่จะไปบิดเบือนผลการตัดสินใจเลือกพื้นที่การลงทุนที่เหมาะสมของภาคเอกชน อันเนื่องมาจากภาวการณ์มีดุลยภาพที่หลากหลายรูปแบบ
           Prerequisites: EC611 or EC711 or EC612 or EC712 or with the instructor’s
           permission.   
           Investigate the theory and policy implication of an agglomeration effect on urban and regional development. Discuss the impacts of Irreversible investment on an optimal urban land use pattern and the implication of differential regional tax. Analyze the impacts of speculation on expected large public investment projects on land price bubble that could lead to inefficient land use pattern in the long run. Investigate the impact of local fiscal disparity on the optimal investment decisions of private sector in different regions due to the existence of multiple equilibria.

ศ.616  แบบจำลองดุลยภาพทั่วไปสำหรับการวางแผนและการวิเคราะห์นโยบาย          3 (3-0-9)
EC616 Computable General Equilibrium (CGE) Modeling for Planning and
         Policy Analysis
วิชาบังคับก่อน: ศ.611 หรือ ศ.612 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
          วิชานี้มุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์การส่งผ่านผลกระทบผ่านในทั้งระบบเศรษฐกิจจากการวางแผนและการดำเนินนโยบายด้านการพัฒนา โดยจะเน้นไปที่การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เป็นแบบจำลองดุลยภาพทั่วไปสำหรับการวิเคราะห์ผลกระทบในกรณีต่างๆ โดยการจัดสร้างแบบจำลองเริ่มต้นจากการเข้าใจพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจผ่านตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต และการขยายตารางดังกล่าวเป็น social accounting matrix และพัฒนาต่อเนื่องเป็นแบบจำลองดุลยภาพทั่วไป  ทั้งนี้นอกการศึกษาเทคนิคและขั้นตอนในการจัดสร้างแบบจำลองแล้ว ยังครอบคลุมถึงการประยุกต์ใช้แบบจำลองในการวิเคราะห์นโยบายในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจ การกระจายรายได้ การปรับโครงสร้าง การค้าระหว่างประเทศ รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเชิงสังคม
          Prerequisites: EC611 and EC612 or with the instructor’s permission.
          This course introduces students to methods of quantitative analysis of planning and development policy, particularly the economy-wide modeling approach. Students will learn how to build a model using computer software and discuss on policy implications based on the results of model simulation. Starting on the Input-Output (I-O) model, students will gradually move onto the Social Accounting Matrix (SAM) and eventually the Computable General Equilibrium (CGE) models. The discussion on the development policies cover issues ranging from growth, income distribution, structural reform, trade, and impacts of national policies on social development. While technical methods are the main part of the course, the application of these models to actual planning and policy issues such as economic and social development, poverty, and income distribution are always emphasized.
 
.711   เศรษฐศาสตร์จุลภาคระดับสูง 1                                                                 3 (3-0-9)
EC711 Advanced Microeconomics 1
          ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภคภายใต้แนวทางการศึกษาแบบ Preference Based ที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ Preference Relations การศึกษาในแนวทาง Axiomatic Approach จากการสร้างฟังก์ชั่นอรรถประโยชน์ (Utility Function) ปัญหาการตัดสินใจของผู้บริโภคและลักษณะต่างๆของผลลัพธ์ที่ได้จากการตัดสินใจ ความเกี่ยวพันระหว่างปัญหา Utility Maximization และ Expenditure Minimization เศรษฐศาสตร์สวัสดิการเบื้องต้น ทฤษฎีการผลิตซึ่งเชื่อมโยงระหว่างปัญหา Profit Maximization และ Cost Minimization ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภคภายใต้ความเสี่ยงและความ         ไม่แน่นอน และทฤษฎีดุลยภาพองค์รวม (General Equilibrium) ในเบื้องต้น
          Consumer behavior using a preference-based approach (emphasizing axiomatic analyses on preference relations and the construction of utility functions. Utility maximization and expenditure minimization problems. Basic welfare economics. Production theory (i.e., Profit maximization and cost minimization problems). Consumer behavior at times of risk and uncertainty; Basic general equilibrium models. 

.712   เศรษฐศาสตร์มหภาคระดับสูง 1                                                      3 (3-0-9)
EC712 Advanced Macroeconomics
          ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคในเชิงพลวัต ประกอบด้วย โปรแกรมพลวัต และแบบจำลอง Recursive นโยบายการคลังเชิงพลวัต เช่น Ricardian Equivalence, Tax Smoothing และ Capital Taxation   แบบจำลองการกำหนดราคาสินทรัพย์ (Asset Pricing) นโยบายการเงินเชิงพลวัต เช่น ต้นทุนสวัสดิการของเงินเฟ้อ ปัญหาความสอดคล้องด้านเวลาของนโยบายการเงิน   แบบจำลองการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและความแตกต่างด้านรายได้ระหว่างประเทศ และแบบจำลองวัฏจักรธุรกิจ
Dynamic macroeconomic theory. Dynamic programming and other recursive modeling techniques. Issues in dynamic fiscal policy such as Ricardian Equivalence, Tax smoothing, and Capital taxation. Models of asset pricing. Issues in dynamic monetary policy such as the welfare cost of inflation and the time inconsistency problem. Issues in economic growth and income difference across the nation. Real business cycle models.

ศ.713 เศรษฐศาสตร์จุลภาคระดับสูง      2                                                            3 (3-0-9)
EC713 Advanced Microeconomics 2
          วิชาบังคับก่อน: ศ.711 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
          ทฤษฎีเกมและการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกมกับประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ต่างๆ เช่น ปัญหาอำนาจเหนือตลาด ปัญหาการเลือกที่เป็นปฏิปักษ์ (Adverse Selection) ปัญหาคุณธรรมวิบัติ (Moral Hazard) เป็นต้น ประเด็นศึกษาในหัวข้ออื่น เช่น การตัดสินใจข้ามเวลา การวิเคราะห์ดุลยภาพทั่วไปภายใต้ความเสี่ยง การศึกษาทฤษฎีทางเลือกสาธารณะ (Social Choice Theory) หรือการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกม เช่น ทฤษฎีการต่อรอง (Bargaining) การออกแบบกลไก (Mechanism Design) ทฤษฎีสัญญา (Contract Theory) หรือทฤษฎีประมูล (Auction Theory) เป็นต้น
          Prerequisite: EC711 or with the instructor’s permission.
          Game theory and its applications to economic issues. Market power. Adverse selection. Moral hazard. Intertemporal decision making. Analysis of general equilibrium with risk and uncertainty. Social choice theory. Further extensions of game theory. Bargaining. Mechanism design. Contract theory. Auction theory.

ศ.714  เศรษฐศาสตร์มหภาคระดับสูง     2                                                            3 (3-0-9)
EC714 Advanced Macroeconomics 2
          วิชาบังคับก่อน: ศ.712 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
          ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคในเชิงพลวัตด้วยแบบจำลองดุลยภาพทั่วไปเชิงพลวัต ประกอบด้วย แบบจำลองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีผลเลิศเชิงพลวัต และแบบจำลองวัฏจักรธุรกิจ แบบจำลองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็น Stochastic และนัยเชิงนโยบาย วิธีการ Recursive เพื่อคำนวณหาดุลยภาพของแบบจำลองวัฏจักรธุรกิจ เช่น วิธีการ Simulation และ Calibration แบบจำลองพื้นฐาน  การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบภายในและนัยเชิงนโยบาย รวมทั้ง แบบจำลองเศรษฐศาสตร์มหภาคอื่น นโยบายการเงินที่เหมาะสม (optimal monetary policy) ในระบบเศรษฐกิจแบบปิดและระบบเศรษฐกิจแบบเปิด
         Prerequisites: EC712 or with the instructor’s permission.               
         Dynamic macroeconomic theory with tools in a dynamic general equilibrium framework. Dynamics of the optimal growth model and real business cycle. Stochastic growth models and their policy implications. Recursive methods for computing equilibria of business cycle models, including the simulation and calibration methods. Simple endogenous growth theory and its empirical implications. Other macroeconomic models. The optimal monetary policy in closed and opened economy.

ศ.618 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1                                            3 (3-0-9)
EC618 Economic Theory: Selected Topics 1                                             
วิชาบังคับก่อน: ศ.612 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
เรื่องเฉพาะที่เป็นหัวข้อในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ หัวข้อที่จะศึกษาเปลี่ยนแปลงตามความสนใจของ
ผู้บรรยายและนักศึกษา
          Prerequisite: EC612 or with the instructor’s permission.                           
          This course covers selected topics in economics theory. Topics vary depending on the specific interests of the participants.

ศ.619 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 2                                            3 (3-0-9)
EC619 Economic Theory: Selected Topics 2                                             
วิชาบังคับก่อน: ศ.612 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
เรื่องเฉพาะที่เป็นหัวข้อในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ หัวข้อที่จะศึกษาเปลี่ยนแปลงตามความสนใจของ
ผู้บรรยายและนักศึกษา
          Prerequisite: EC612 or with the instructor’s permission.                           
          This course covers selected topics in economics theory. Topics vary depending on the specific interests of the participants.
 
รายละเอียดวิชา
ศ.621  คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์ระดับสูง                                                  3 (3-0-9)
EC621 Advanced Mathematics for Economists
          พีชคณิตเชิงเส้น การหาผลเลิศแบบไม่มีเงื่อนไขบังคับ และมีเงื่อนไขบังคับ เงื่อนไขคุนทักเกอร์ ตัวคูณลากรานจ์ และทฤษฎีสิ่งหุ้ม โปรแกรมคอนเวกซ์ สมการเชิงอนุพันธ์และสมการเชิงผลต่าง ระบบพลวัต การหาผลเลิศเชิงพลวัต ทฤษฎีการควบคุมผลเลิศ โปรแกรมพลวัต และการวิเคราะห์เชิงจริง (Real Analysis)
Unconstrained and constrained optimization. Kuhn-Tucker conditions. The Lagrange multiplier and Envelope theorem. Convex programming. Differential equations and difference equations. Dynamic Systems. Dynamic optimization. Optimal control theory. Dynamic programming.
ศ.623  วิธีการเชิงตัวเลขสำหรับนักเศรษฐศาสตร์                                             3 (3-0-9)
EC623 Computational Methods for Economists                                                    วิชาบังคับก่อน: ได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
          การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น วิธีการมอนติคาร์โล การหาคำตอบของระบบสมการการหาค่าจุดสูงสุด ต่ำสุดวิธีการแก้แบบจำลองดุลยภาพทั่วไปเชิงพลวัตแบบสโตแคสติกเทคนิคการประมาณเชิงเส้น การตั้งค่าพารามิเตอร์ของแบบจำลองวิธีการไม่ระบุค่าสัมประสิทธิ์ โปรแกรมพลวัตเชิงตัวเลขการแก้ปัญหาสมการฟังก์ชันนัลและจุดตรึงด้วยวิธีการทำซ้ำ
          Prerequisite: with the instructor’s permission.
          Basic programming. The Monte-Carlo method. Root finding methods. Numerical
optimization. Solving dynamic stochastic general equilibrium models. Linear
approximation technique. Parameter calibration. Method of undetermined
coefficients. Numerical dynamic programming.  Iteration Method for solving
fixed points and functional equations.


.624   สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์                                                                    3 (3-0-9)
EC624 Statistics for Economists
ศึกษาสถิติสำหรับการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ ความน่าจะเป็น การกระจายแบบต่าง ๆ       ค่าคาดหวัง สหสัมพันธ์ การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน สมการถดถอยเชิงเส้น
The application of statistics to economic analysis, probability and probability distribution, expected value, correlation, estimation, hypothesis testing, analysis of variance and regression analysis.

ศ.626  เศรษฐมิติระดับสูง                                                                               3 (3-0-9)
EC626 Advanced Econometrics
          แบบจำลองสมการถดถอยพหุคูณในรูปแบบเมทริกซ์ด้วยวิธีการประมาณค่าแบบกำลังสองน้อยที่สุดแบบปกติ การพิสูจน์คุณสมบัติของตัวประมาณค่า ปัญหาทางเศรษฐมิติที่เกิดจากสมมุติฐานของแบบจำลองสมการถดถอยเชิงเส้นตรงไม่เป็นจริงและแนวทางการแก้ปัญหา การประมาณค่าแบบจำลองถดถอยพหุคูณด้วยวิธีอื่นๆ เช่น วิธีการกำลังสองน้อยที่สุดแบบทั่วไป วิธีตัวแปรเครื่องมือ วิธีการควรจะเป็นสูงสุด และวิธีการโมเมนต์แบบทั่วไป การประมาณค่าแบบระบบสมการ การวิเคราะห์แบบจำลองข้อมูลภาคตัดขวางอนุกรมเวลาและแบบจำลองอนุกรมเวลา
          Econometric methods. Multiple regression models. Properties of estimators. Econometric problems arising from the violation of  classical linear regression model assumptions and solutions.  Estimation methods such as Ordinary least squares and Generalized least squares. System equation estimation methods. Maximum likelihood estimation methods. The Generalized method of moments. Panel data and time series analysis.ศ.627  เศรษฐมิติจุลภาค                                                                                 3 (3-0-9)
EC627 Microeconometrics
วิชาบังคับก่อน: ศ.625 หรือ ได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
          การศึกษาแบบจำลองเศรษฐมิติจุลภาคขั้นสูง ที่ครอบคลุม แบบจำลองตัวแปรตามเชิงคุณภาพและมีข้อจำกัด แบบจำลองข้อมูลผสมอนุกรมเวลาและภาคตัดขวางเชิงเส้นตรงและไม่ใช่เส้นตรง เนื้อหาครอบคลุมการประยุกต์แบบจำลองในภาคปฏิบัติ โดยเน้นการพิสูจน์และความเข้าใจที่มาและที่ไปของเครื่องมือทางเศรษฐมิติขั้นสูง และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เศรษฐมิติในการประมาณค่าแบบจำลอง การตีความและอภิปรายผลที่ได้จากการประมาณค่า
          Prerequisite: EC625 or with the instructor’s permission.
          This course covers topics in Microeconometric models. Models for limited and qualitative dependent variables. Linear and nonlinear panel data models. Practical applications of these models are offered, using econometrics software and interpreting the estimated results.

ศ.628  เศรษฐมิติอนุกรมเวลา                                                                           3 (3-0-9)
EC628 Time-Series Econometrics                                
          วิชาบังคับก่อน: ศ.625 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
          ศึกษาแนวคิดทั่วไปของข้อมูลตัวแปรอนุกรมเวลาขั้นสูง แบบจำลองอนุกรมเวลาตัวแปรเดียว เช่น กระบวนการถดถอยตามเวลา (Autoregressive Process: AR) กระบวนการของอนุกรมเวลาที่เป็นแบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average: MA) กระบวนการของอนุกรมเวลาที่เป็นแบบถดถอยในตัวและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Autoregressive Moving Average: ARMA) ฯลฯ และแบบจำลองอนุกรมเวลาหลายตัวแปร ที่ศึกษาแบบจำลอง VAR และ VECM ฟังก์ชันการตอบสนอง (Impulse Response Function) และความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาวของตัวแปร (Cointegration) ฯลฯ เป็นต้น เนื้อหาครอบคลุมการประยุกต์แบบจำลองในภาคปฏิบัติ โดยเน้นการพิสูจน์และความเข้าใจที่มาและที่ไปของเครื่องมือทางเศรษฐมิติขั้นสูง และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เศรษฐมิติในการประมาณค่าแบบจำลอง การตีความและอภิปรายผลที่ได้จากการประมาณค่า
         Prerequisite: EC625 or with the instructor’s permission.
         This course covers topics in Time-series econometrics models. Univariate and multivariate time-series models. Autoregressive, moving average, autoregressive moving average models. Vector autoregressive representation. Vector error correction and cointegration model. Practical applications of these models are offered, using econometrics software and interpreting the estimated results.

ศ.629  เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ: ศึกษาเฉพาะเรื่อง                                                  3 (3-0-9)
EC629 Quantitative Economics: Selected Topics                              
          วิชาบังคับก่อน: ได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
          เรื่องเฉพาะที่เป็นหัวข้อในคณิตเศรษฐศาสตร์  หัวข้อที่จะศึกษาเปลี่ยนแปลงตามความสนใจของผู้บรรยายและนักศึกษา
          Prerequisite:  with the instructor’s permission.
          This course covers selected topics in quantitative economics. Topics vary depending on specific interests of the participants
 
  • 2018
รายละเอียดวิชา
ศ.631  เศรษฐศาสตร์การเงิน                                                                            3 (3-0-9)
EC631 Monetary Economics
          วิชาบังคับก่อน: ศ.612 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย                  
          เศรษฐศาสตร์การเงินเชิงทฤษฎีและเชิงประจักษ์  เช่น แบบจำลอง Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) เพื่อการวิเคราะห์นโยบายการเงิน ความขัดแย้งของราคาที่เป็นตัวเงิน และค่าจ้างที่เป็นตัวเงิน นโยบายการเงินที่เหมาะสม ทั้งที่พิจารณารายครั้ง และพิจารณากำหนดไว้ล่วงหน้า การวิเคราะห์นโยบายการเงินบนพื้นฐานสวัสดิการของสังคม ต้นทุนทางสังคมของเงินเฟ้อ แบบจำลอง DSGE เพื่อการวิเคราะห์นโยบายการเงินของระบบเศรษฐกิจแบบเปิด และ นโยบายการเงินที่เกี่ยวข้องกับราคาสินทรัพย์
         Prerequisites: EC612 or with the instructor’s permission.
         Monetary economics. Theoretical and empirical analyses. Dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) models for policy analysis. Nominal price and wage friction. Discretion and commitment in optimal monetary policy. Welfare-based policy analysis. The welfare cost of inflation. Open economy DSGE models for policy analysis. Monetary policy and asset prices.

ศ.632  การเงินกับการพัฒนาเศรษฐกิจ                                                                  3 (3-0-9)
EC632 Financial Aspects of Economic Development
          วิชาบังคับก่อน: ศ.612 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย                                     
          ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการเงินและการพัฒนาเศรษฐกิจ โครงสร้างทางการเงินกับการเติบโตของเศรษฐกิจ กลไกการปรับตัวต่อภาวะไม่สมดุลทั้งภายในและภายนอกพฤติกรรมการลงทุนและการออมในประเทศกำลังพัฒนา ผลทางการเงินของการก่อหนี้สาธารณะการปฏิรูปทางการเงินของภาคการเงินในภาวะตึงเครียด ความเป็นอิสระของธนาคารกลาง มุมมองทางการเงินต่อการกระจายรายได้ ประเด็นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเศรษฐกิจมหภาคในภาวการณ์รวมตัวทางการค้าและการเงินที่เพิ่มขึ้น
         Prerequisite: EC612 or with the instructor’s permission.                                    
         The complex relationship between financial factors and economic development. Financial structure and economic growth. Adjustment mechanisms for internal and external imbalance. Investment and saving behavior in developing countries. The financial consequences of public debt. Financial reform and the financial sector in distress. Independence of the central bank. The financial aspect of income distribution; Financial issues in macroeconomic management, with increasing trade and financial integration.

ศ.638 เศรษฐศาสตร์การเงิน: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1                                                    3 (3-0-9)
EC638 Monetary Economics: Selected Topics 1            
วิชาบังคับก่อน: ศ.612 หรือ ศ.712 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย                        
เรื่องเฉพาะที่เป็นหัวข้อในเศรษฐศาสตร์การเงินและการเงินกับการพัฒนาเศรษฐกิจหัวข้อที่จะ
ศึกษาเปลี่ยนแปลงตามความสนใจของผู้บรรยายและนักศึกษา
          Prerequisite: EC612 หรือ ศ.712 or with the instructor’s permission.                              
          This course covers selected topics in monetary economics and the financial aspects of economic development. Topics vary depending on the specific interests of the participants.
ศ.639 เศรษฐศาสตร์การเงิน: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 2                                                    3 (3-0-9)
EC639 Monetary Economics: Selected Topics 2                                         
วิชาบังคับก่อน: ศ.612 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย                                                 เรื่องเฉพาะที่เป็นหัวข้อในเศรษฐศาสตร์การเงินและการเงินกับการพัฒนาเศรษฐกิจหัวข้อที่จะ
ศึกษาเปลี่ยนแปลงตามความสนใจของผู้บรรยายและนักศึกษา
          Prerequisite: EC612 or with the instructor’s permission.                                     
           This course covers selected topics in monetary economics and the financial aspects of economic development. Topics vary depending on the specific interests of the participants.
 
  • 2018
รายละเอียดวิชา
ศ.641  เศรษฐศาสตร์สาธารณะ 1                                                                      3 (3-0-9)
EC641 Public Economics 1
          วิชาบังคับก่อน: วิชาบังคับ ศ.611 และ ศ.612 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
          ภาคทฤษฎีและหลักฐานเชิงประจักษ์ในเรื่องนโยบายรายจ่ายของภาครัฐ ทฤษฎีบทพื้นฐานว่าด้วยเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ ทฤษฎีว่าด้วยสินค้าสาธารณะ สินค้าสโมสร สินค้าสาธารณะท้องถิ่น ทฤษฎีผลกระทบภายนอกและมาตรการในการแก้ไขผลกระทบภายนอก กลไกและวิธีของการตัดสินใจรวมหมู่ทฤษฎีการโหวตการแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีว่าด้วยทางเลือกที่ดีที่สุดลำดับสอง การจัดสรรอำนาจทางการคลังระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น ผลกระทบของการใช้จ่ายภาครัฐต่อความจำเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การกระจายรายได้ การตัดสินใจของภาคเอกชนในเรื่องการบริโภค การออม การทำงาน ความเท่าเทียมและการกระจายรายได้
          Prerequisites. EC611 and EC612 or with the instructor’s permission.
          The theory and evidence of government expenditure policy.  Theories of public goods, club goods, and local public goods. The theory of externalities and its corrective measures. Political economy, for example mechanisms and methods of collective decision making, voting theory, rent seeking, and fiscal federalism. The theory of the second best. The effect of government expenditure upon economic growth. Income distribution. Private decisions on consumption, saving, and work. Equity and distribution.

ศ.642  เศรษฐศาสตร์สาธารณะ 2                                                                      3 (3-0-9)
EC642 Public Economics 2
          วิชาบังคับก่อน: ศ.611 และ ศ.612 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
          ทฤษฎีและหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับนโยบายด้านรายรับรัฐบาล ภาระภาษีภาษีกับประสิทธิภาพภาษีกับการจำเริญเติบโตทางเศรษฐกิจทฤษฎีภาษีอุตมภาพภาษีรายได้ภาษีการบริโภคภาษีมรดกภาษีทรัพย์สินผลกระทบของภาษีต่อการจ้างงานและการออมภาษีกับพฤติกรรมของบริษัทประเด็นภาษีที่เกี่ยวกับนานาชาติ เช่น Tax Harmonization การแข่งขันทางภาษีผลกระทบภายนอกของนโยบายการคลังและความล้มเหลวในการประสานความร่วมมือนัยของต้นทุนการค้าระหว่างประเทศต่อภาษี    และกระแสการลงทุน เป็นต้น การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบทางภาษีอากรภาษีกับการกระจาย       ความมั่งคั่ง
           Prerequisites: EC611 and EC612 or with the instructor’s permission.         
The Theory and evidence of government taxation policy. Tax incidence. Taxation and efficiency. Taxation and growth. Optimal tax theory. Income taxation. Commodity taxation, Inheritance and wealth taxation. The effect of taxation on the labor supply and savings. Taxation and corporate behavior. International issues in taxation such as tax harmonization, tax competition, fiscal externalities and coordination failure. The Implication of trade costs for tax and investment flows. Tax compliance. Wealth distribution and taxation.

ศ.648  เศรษฐศาสตร์สาธารณะ: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1                                                 3 (3-0-9)
EC648 Public Economics and Policy: Selected Topics 1
          วิชาบังคับก่อน: ศ.611 และ ศ.612 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
          เรื่องเฉพาะที่เป็นหัวข้อในเศรษฐศาสตร์สาธารณะ หัวข้อที่จะศึกษาเปลี่ยนแปลงตามความสนใจของผู้บรรยายและนักศึกษา
          Prerequisite: EC611 and EC612 or with the instructor’s permission.                      
          This course covers selected topics in public economics. Topics vary depending on the specific interests of the participants.

ศ.649  เศรษฐศาสตร์สาธารณะ: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 2                                                 3 (3-0-9)
EC649 Public Economics and Policy: Selected Topics 2
          วิชาบังคับก่อน: ศ.611 และ ศ.612 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
          เรื่องเฉพาะที่เป็นหัวข้อในเศรษฐศาสตร์สาธารณะ หัวข้อที่จะศึกษาเปลี่ยนแปลงตามความสนใจของผู้บรรยายและนักศึกษา
          Prerequisite: EC611 and EC612 or the instructor’s permission.                   
          This course covers selected topics in public economics. Topics vary depending on the specific interests of the participants.
 
  • 2018
รายละเอียดวิชา
ศ.651  ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ                                                     3 (3-0-9)
EC651 International Trade Theory and Policy                                           
          วิชาบังคับก่อน: ศ.611 และ ศ.612 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
          ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศทฤษฎีการค้าแบบนีโอคลาสสิกและทฤษฎีการค้าใหม่              การวิเคราะห์นโยบายการค้าระหว่างประเทศและหลักฐานเชิงประจักษ์ ทฤษฎีการรวมตัวระหว่างภูมิภาคและการเคลื่อนย้ายปัจจัยระหว่างประเทศความสัมพันธ์ระหว่างการค้า การเจริญเติบโต และการพัฒนา
           Prerequisites: EC611 and EC612 or with the instructor’s permission.
           International trade theory. Neo-classical and new trade theory. Trade policy analysis and empirical evidence. Regional integration and international factor movements. How trade growth and development relate.

ศ.652  เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ                                                          3 (3-0-9)
EC652 International Monetary Economics                                       
          วิชาบังคับก่อน: ศ.611 และ ศ.612 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
          ทฤษฎีดุลการชำระเงิน การเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศและการปรับดุลการชำระเงินแบบต่าง ๆ ทฤษฎีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนนโยบายมหภาคว่าด้วยดุลยภาพภายในและภายนอกการรวมตัวกันทางการเงินและดุลการชำระเงิน รวมทั้งแบบจำลอง Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) เพื่อการวิเคราะห์นโยบายการเงินในระบบเศรษฐกิจแบบเปิด
          Prerequisites: EC611 and EC612 or with the instructor’s permission.
          Balance of payments. International capital movements. Various adjustments of the balance of payments. Exchange rate determination. Macroeconomic policy on internal and external balances. Monetary integration and the balance of payments. Dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) models for monetary policy analysis in an open economy.

ศ.658  เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1                                           3 (3-0-9)
EC658 International Economics: Selected Topics 1
          วิชาบังคับก่อน: ศ.611 และ ศ.612 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
          เรื่องเฉพาะที่เป็นหัวข้อในเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ หัวข้อที่จะศึกษาเปลี่ยนแปลงตามความสนใจของผู้บรรยายและนักศึกษา
         Prerequisite: EC611 and EC612 or with the instructor’s permission.              
         This course covers selected topics in international economics. Topics vary  depending on the specific interests of the participants.
ศ.659  เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 2                                           3 (3-0-9)
EC659 International Economics: Selected Topics 2
          วิชาบังคับก่อน: ศ.611 และ ศ.612 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
          เรื่องเฉพาะที่เป็นหัวข้อในเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ หัวข้อที่จะศึกษาเปลี่ยนแปลง
ตามความสนใจของผู้บรรยายและนักศึกษา
          Prerequisite: EC611 and EC612 or with the instructor’s permission.                      
          This course covers selected topics in international economics. Topics vary depending on the specific interests of the participants.

 
  • 2018
รายละเอียดวิชา
ศ.661  เศรษฐศาสตร์การพัฒนา                                                               3 (3-0-9)
EC661 Development Economics
          วิชาบังคับก่อน: ศ.611 และ ศ. 612 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
          ทฤษฎีและหลักฐานเชิงประจักษ์ถึงการเติบโตและการพัฒนาของประเทศยากจนในหัวข้อต่อไปนี้ วิธีวัดความยากจน และความเหลื่อมล้ำทางรายได้ บทบาทของทุนมนุษย์ โครงสร้างภายในครัวเรือน บทบาทของทุนทางสังคมและสถาบัน กลไกการทำงานของตลาดปัจจัย เช่น ตลาดสินเชื่อ ตลาดแรงงาน ตลาดประกันความเสี่ยง และตลาดที่ดินเป็นต้น แบบจำลองการเติบโตทางเศรษฐกิจ และนโยบายการพัฒนาของประเทศต่าง ๆ
         Prerequisites: EC611 and EC612 or with the instructor’s permission.           
         Theory and empirical evidence about growth and development in low-income countries. Topics include the measurement of poverty and inequality; the role of human capital in health and education, the internal structure of households, the role of social capital and institutions, how factor markets involving credit, labor, insurance and land functions. Growth models, and development economic policies.

ศ.662  เศรษฐศาสตร์ภูมิภาค                                                                            3 (3-0-9)
EC662 Regional Economics
          วิชาบังคับก่อน: ศ.611 และ ศ. 612 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
          การประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในการกำหนดราคาที่ดิน การเลือกทำเลที่ตั้ง วิเคราะห์การใช้ประโยชน์จากที่ดิน แบบแผนการใช้ที่ดิน การพัฒนาเมือง การขนส่ง การเติบโตของเมืองและภูมิภาค ความแตกต่างระหว่างเมืองและชนบท การเคลื่อนย้ายแรงงาน ตลอดจน นโยบายทางเศรษฐกิจเพื่อจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ และลดช่องว่างระหว่างภูมิภาค
          Prerequisites: EC611 and EC612 or with the instructor’s permission.
          The application of economic theory to land price determination. Location choices. Land use patterns and transportation. Urban and regional growth. Urban-rural disparities. The interregional labor movement and other issues relating to regional development.  Economic policies designed to achieve efficiency in resource allocation and the alleviation of regional disparities.

ศ.663  เศรษฐศาสตร์การพัฒนาเชิงประจักษ์ และการวิเคราะห์นโยบาย                  3 (3-0-9)
EC663 Empirical Development Economics and Policy Analysis
          วิชาบังคับก่อน: ศ.625 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
          บทนำการวิเคราะห์นโยบายและการประเมินผลกระทบ วิธีทางเศรษฐมิติเพื่อประเมินความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นเหตุเป็นผล (causal effect) ของโครงการทางสังคม นโยบาย หรือตัวแปรที่สนใจ บทนำเรื่อง Randomized Controlled Trial และการประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการทดลอง ในการศึกษาพฤติกรรมและผลลัพธ์ของหน่วยเศรษฐกิจในการตอบสนองต่อนโยบายต่าง ๆ การอภิปรายเกี่ยวกับการศึกษาเชิงประจักษ์ต่างๆในเศรษฐศาสตร์การพัฒนา เช่น การศึกษา สุขภาพ แรงงาน ความยากจน ความเสี่ยง ตลาดสินเชื่อ เป็นต้น
          Prerequisites: EC625 or with the instructor’s permission.                        
          Introduction to policy analysis and impact evaluation. Econometric approaches to evaluate the causal effect of a social program, a policy, or any variable of interest. Introduction to a randomized controlled trail, and applications of behavioral and experimental economics in studying behaviors and outcomes of economic agents in response to a policy. Discussion various empirical studies in Development Economics such as education, health, labor, poverty, risk, and credit market, etc.
 
ศ.668  เศรษฐศาสตร์การพัฒนา: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1                                                3 (3-0-9)
EC668 Development Economics: Selected Topics 1
          วิชาบังคับก่อน: ศ.611 และ ศ.612 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
          เรื่องเฉพาะที่เป็นหัวข้อเศรษฐศาสตร์การพัฒนาและเศรษฐศาสตร์ภูมิภาค หัวข้อที่จะศึกษาเปลี่ยนแปลงตามความสนใจของผู้บรรยายและนักศึกษา
          Prerequisite: EC611 and EC612 or with the instructor’s permission. 
          This course covers selected topics in development economics. Topics vary depending on the specific interests of the participants.

ศ.669  เศรษฐศาสตร์การพัฒนา: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 2                                                3 (3-0-9)
EC669 Development Economics: Selected Topics 2
          วิชาบังคับก่อน: ศ.611 และ ศ.612 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
          เรื่องเฉพาะที่เป็นหัวข้อเศรษฐศาสตร์การพัฒนาและเศรษฐศาสตร์ภูมิภาค หัวข้อที่จะศึกษาเปลี่ยนแปลงตามความสนใจของผู้บรรยายและนักศึกษา
          Prerequisite: EC611 and EC612 or with the instructor’s permission. 
           This course covers selected topics in development economics. Topics vary depending on the specific interests of the participants.
 
  • 2018
รายละเอียดวิชา
ศ.671 เศรษฐศาสตร์แรงงาน                                                                            3 (3-0-9)
EC671 Labor Economics
          วิชาบังคับก่อน: ศ.611 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
          ทฤษฎีอุปสงค์และอุปทานของแรงงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสถาบันที่มีผลต่อการกำหนดอุปสงค์และอุปทานของแรงงาน การวิเคราะห์ตลาดแรงงานและการพัฒนาคุณภาพแรงงาน ปัจจัยที่กำหนดระดับรายได้ การจ้างงานและแรงงานสัมพันธ์ บทบาทของรัฐในตลาดแรงงาน การเลือกปฏิบัติในตลาดแรงงานและผลของโลกาภิวัตน์ต่อตลาดแรงงาน
         Prerequisites: EC611 or with the instructor’s permission.
         Labor economic theory. Supply and demand of labor in the short run and long run. Economics and institutional factors which affect the supply and demand of labor. Analysis of the labor market. Factors determining the levels of income, hiring, and labor relations. The governmental role in the labor market. Discrimination. Effects of globalization on the market.

ศ.672 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์                                                                  3 (3-0-9)
EC672 Human Resources Economics
          วิชาบังคับก่อน: ศ.611 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
          ทฤษฎีว่าด้วยการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ของภาครัฐและภาคเอกชน การลงทุน และการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาของภาครัฐและเอกชน การฝึกอบรม การจัดสรรทรัพยากรในครัวเรือนการเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิตอันเนื่องมาจากการศึกษาทางเลือกบริการสุขภาพของภาครัฐและภาคเอกชน  หลักการประกันสังคมประเภทต่าง ๆ
          Prerequisites: EC611 or with the instructor’s permission.
          The theory of public and private investment in human resources. Investment and allocation of resources in education and training. Allocation of resources by households. Efficiency gains from education. Options in public and private healthcare services. Social safety nets.

ศ.674  เศรษฐศาสตร์สุขภาพ                                                                            3 (3-0-9)
EC674 Health Economics
          วิชาบังคับก่อน: ศ.611 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
          ทฤษฎีอุปสงค์และอุปทานของบริการสุขภาพ โครงสร้างตลาดในการกำหนดราคาหรือค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล  บทบาทของการประกันสุขภาพ  การประเมินผลโครงการทางสุขภาพอนามัย  การประกันสุขภาพ  การคลังสาธารณสุข  ผลกระทบของข้อตกลงทางการค้าและบริการสุขภาพระหว่างประเทศ
        Prerequisites: EC611 or with the instructor’s permission.
         Health economics theory. Supply and demand of healthcare services. Market structures in the determining of healthcare prices and expenses. The role of health insurance. Evaluating healthcare programs. Health insurance. Public finance for public health. The impacts of international trade agreements on healthcare services.

ศ.675  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ                                                     3 (3-0-9)
EC675 Natural Resources Economics       
          วิชาบังคับก่อน: ศ.611 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
          การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติระหว่างผู้ใช้ในปัจจุบัน และการจัดสรรข้ามเวลา ทั้งในกรณีของทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป และ ทรัพยากรที่หมุนเวียนเกิดขึ้นใหม่ได้ ความล้มเหลวของตลาดอันเนื่องมาจากระบบกรรมสิทธิ์ ศึกษาบทบาทและนโยบายของภาครัฐในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ การศึกษาประเด็นอันเกี่ยวเนื่องกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
          Prerequisites: EC611 or with the instructor’s permission.
          Intra-temporal and inter-temporal natural resource allocations in exhaustible and renewable resources. Market failure arising from failure in the property right system. Government policy design to manage the use of natural resources. Important issues relating to the economics of climate change.

ศ.676  เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม                                                                        3 (3-0-9)
EC676 Environmental Economics
          วิชาบังคับก่อน: ศ.611 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
          แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับปัญหามลภาวะและสิ่งแวดล้อม เครื่องมือและมาตรการในการควบคุมและจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม การคำนวณต้นทุน-ผลประโยชน์ การประเมินมูลค่าต้นทุนและผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและดัชนีชี้วัดสวัสดิการสังคมที่รวมผลกระทบสิ่งแวดล้อม
          Prerequisites: EC611 or with the instructor’s permission.
          Economic concepts related to pollutions and environmental problems. Tools and measures to manage environmental problems. Cost-benefit analysis. Evaluation of environmental costs and benefits. The concept of sustainable development and indicators of welfare level.
ศ.678  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม:                       3 (3-0-9)
          ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1      
EC678 Economics of Human Resources Natural Resources and
           Environment: Selected Topics 1
           วิชาบังคับก่อน: ศ. 611 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
           เรื่องเฉพาะที่เป็นหัวข้อในเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติหัวข้อที่จะศึกษาเปลี่ยนแปลงตามความสนใจของผู้บรรยายและนักศึกษา
            Prerequisites: EC611 or with the instructor’s permission.
            This course covers selected topics in human resource economics and natural resource economics. Topics vary depending on the specific interests of the participants.

ศ.679  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม:              3 (3-0-9)
         ศึกษาเฉพาะเรื่อง 2       
EC679 Economics of Human Resources Natural Resources and
          Environment:  Selected Topics 2
          วิชาบังคับก่อน: ศ.611 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
          เรื่องเฉพาะที่เป็นหัวข้อในเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติหัวข้อที่จะศึกษาเปลี่ยนแปลงตามความสนใจของผู้บรรยายและนักศึกษา
          Prerequisites: EC611 or with the instructor’s permission.
          This course covers selected topics in human resource economics and natural resource economics. Topics vary depending on the specific interests of the participants.
 
รายละเอียดวิชา
ศ.681  เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม                                                                      3 (3-0-9)
EC681 Industrial Organization
          วิชาบังคับก่อน: ศ.611 หรือได้รับการอนุมัติจากผู้บรรยาย
          พฤติกรรมของหน่วยผลิตและอุตสาหกรรม ปัจจัยกำหนดโครงสร้างตลาด วิธีโครงสร้างตลาด  พฤติกรรม ผลการปฏิบัติการ วิธีทฤษฎีราคา ผลกระทบทางสวัสดิการของการแข่งขันไม่สมบูรณ์ การแบ่งแยกราคาขาย  การทำให้ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างกัน ปัญหาการตัดสินใจเข้าหรือออกตลาด การแข่งขันด้านการโฆษณา นโยบายของรัฐได้แก่  การต่อต้านการผูกขาดและการยกเลิกกฎหมายหรือระเบียบ
        Prerequisites: EC611 or with the instructor’s permission.
         The behavior of firms and industries. Factors determining market structure. The structure-conduct-performance approach. The price theory approach. The effect on welfare of imperfect competition. Price discrimination. Product differentiation. Entry or exit decision problems. Integration. Competition based on advertisement. Government policies such as antitrust and regulation.

ศ.682  เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมเชิงประจักษ์                                                         3 (3-0-9)
EC682 Empirical Industrial Organization
          วิชาบังคับก่อน: ศ.611 หรือได้รับการอนุมัติจากผู้บรรยาย
          วิธีการเชิงประจักษ์ในเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม การประมาณค่าเส้นอุปสงค์ การวัดอำนาจ     ในตลาด การแข่งขันแนวดิ่งและแนวราบ การตัดสินใจเข้าตลาดของบริษัท ฟังก์ชันการผลิตและผลิตภาพ สัญญา และการเรียนรู้ และเศรษฐมิติที่ใช้ในเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมเชิงประจักษ์ ได้แก่ การประมาณค่าแบบพาราเมตริกที่ไม่เป็นเชิงเส้น การประมาณค่าแบบนอนพาราเมตริก และการแก้ปัญหา Endogeneity และ Identification
          Prerequisites: EC611 or with the instructor’s permission.
          Empirical techniques used to solve standard industrial organization problems. Demand estimation. Measurements of market power. Horizontal and vertical competition. Firms’ entry decision. Production functions and productivity. Contract and learning. Econometrics techniques for empirical industrial organization such as non-linear parametric estimations, non-parametric estimations, and solutions to the endogeneity and identification problems.

ศ.683  การวัดผลการดำเนินการ: การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและผลิตภาพ               3 (3-0-9)
EC683 Performance measurement: Efficiency and Productivity Analysis
  วิชาบังคับก่อน: ศ.611 และ ศ.625 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
  ทฤษฎีพื้นฐานสำหรับการวัดผลการดำเนินการของหน่วยผลิตในอุตสาหกรรม พื้นฐานเศรษฐศาสตร์ การผลิต การประมาณค่าฟังก์ชันต่าง ๆ การวัดผลิตภาพด้วยเลขดัชนี การวัดประสิทธิภาพด้วยแบบจำลอง การวิเคราะห์เส้นพรมแดนเชิงเฟ้นสุ่มและการวิเคราะห์การล้อมกรอบข้อมูล การแยกค่าการเติบโตผลิตภาพปัจจัยการผลิตรวม การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์ประสิทธิภาพและผลิตภาพของหน่วยผลิตในอุตสาหกรรม
          Prerequisite: EC611 and EC625 or with the instructor’s permission.
A basic theory for performance measurement of firms in the industry. Basic production theory. Estimations of various functions. Productivity measurement using index number. Efficiency measurement using stochastic frontier analysis and data envelopment analysis models. Decomposition of total factor productivity. An application of computer software for analyzing efficiency and productivity of firms in industry.

ศ.688  เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1                                    3 (3-0-9)
EC688 Industrial Organization: Selected Topics 1
          วิชาบังคับก่อน: ศ.611 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
          เรื่องเฉพาะที่เป็นหัวข้อในเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม หัวข้อที่จะศึกษาเปลี่ยนแปลงตามความสนใจของผู้บรรยายและนักศึกษา
          Prerequisites: EC611 or with the instructor’s permission.
          This course covers selected topics in industrial organization. Topics vary  depending on the specific interests of the participants.ศ.689  เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 2                                    3 (3-0-9)
EC689 Industrial Organization: Selected Topics 2
          วิชาบังคับก่อน: ศ.611 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
          เรื่องเฉพาะที่เป็นหัวข้อในเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม หัวข้อที่จะศึกษาเปลี่ยนแปลงตามความสนใจของผู้บรรยายและนักศึกษา
         Prerequisites: EC611 or with the instructor’s permission.
         This course covers selected topics in industrial organization. Topics vary  depending on the specific interests of the participants.
 
รายละเอียดวิชา
ศ.691  เศรษฐศาสตร์การเกษตร                                                               3 (3-0-9)
EC691 Agricultural Economics
          วิชาบังคับก่อน: ศ.611 หรือได้รับการอนุมัติจากผู้บรรยาย
          เศรษฐศาสตร์การเกษตรที่มุ่งเน้นแบบจำลองการหาค่าที่เหมาะสมและการวิเคราะห์ดุลยภาพ เศรษฐศาสตร์การผลิตซึ่งครอบคลุมเนื้อหาภาวะคู่กัน (Duality) ในแบบจำลองการผลิตและอุปสงค์ ประสิทธิภาพการผลิต แบบจำลองการผลิตทางการเกษตรภายใต้ความเสี่ยงการประยุกต์ใช้ทฤษฎีราคาสำหรับการวิเคราะห์ตลาดสินค้าเกษตร รวมถึงความสัมพันธ์ของการรวมกลุ่มตลาดสินค้าเกษตร การแบ่งแยกราคาขาย คุณภาพในตลาดสินค้าเกษตรและอาหาร การเก็บรักษา ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า และราคาสินค้าเกษตร การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของตลาด ความล้มเหลวของตลาด และการแทรกแซงของภาครัฐในภาคการเกษตร ปัญหาและแบบจำลองที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศของสินค้าเกษตร
          Prerequisites: EC611 or with the instructor’s permission.
          Agricultural economics with emphasis on optimization models and equilibrium analysis. Production economics covering duality in production and demand models. Production efficiency and agricultural production models under risk. Applications of price theory to agricultural market analysis including vertical market relations. Product differentiation. Quality in agricultural and food markets. Storage. Futures markets and commodity prices.  The analysis of market efficiency, market failure and government intervention in agriculture. Issues and models in the international trade of agricultural products.

ศ.693  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงโครงสร้างและพื้นที่                                           3 (3-0-9)
EC693 Structural and Spatial Analysis
          วิชาบังคับก่อน: ศ.611 และ ศ.612 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
วิชานี้มีวัตถุประสงค์หลักในการนำเสนอเครื่องวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนและการจัดทำนโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประมาณการผลกระทบของการวางแผนและดำเนินนโยบายพัฒนาทั้งในมุมมองของโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจและมุมมองของผลกระทบเชิงพื้นที่ ในช่วงครึ่งแรกของวิชาจะเป็นนำเสนอการใช้เครื่องมือวิเคราะห์เชิงปริมาณในการศึกษาการส่งผ่านผลกระทบในโครงสร้างเศรษฐกิจ โดยจะเน้นไปที่การประยุกต์ใช้  Social Accounting Matrix (SAM) และเทคนิคในการวิเคราะห์รายละเอียดของการเชื่อมต่อของสาขาการผลิต  ตลาดแรงงาน รัฐบาล และครัวเรือนภายในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งช่วยทำให้เกิดความเข้าใจการทำงานของระบบเศรษฐกิจ  ในส่วนที่สองของวิชาจะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจในเชิงพื้นที่ โดยการใช้วิธีการทางภูมิสารสนเทศและภูมิเศรษฐมิติ ซึ่งจะใช้เกิดความใจถึงผลกระทบของนโยบายการพัฒนาในมิติเขิงพื้นที่ ทั้งนี้การเรียนรู้เกี่ยวกับใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทั้งในเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจและในมิติเชิงพื้นที่จะช่วยทำให้เกิดความเข้าใจถึงการเชื่อมโยงของภาคส่วนต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจ รวมถึงกลไกการส่งผ่านผลกระทบทั้งในเชิงโครงสร้างและในเชิงพื้นที่ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการวางแผนและการวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายการพัฒนาในหลายมิติของระบบเศรษฐกิจต่อไป
         Prerequisite: EC611 and EC612 or with the instructor’s permission.
         This course introduces students to methods of quantitative analysis of planning and development policy.  Particularly, the course includes methods which unveil the outcome and relationship of development schemes in structural and spatial dimensions.  In the first half of the course, the methods and data of examining the economy-wide transmission of impacts are introduced. The insights of linkages among production, labor market and household are main concentration. The applications of Social Accounting Matrix (SAM) and related quantitative techniques will be explored.  In the second half, studying the outcome of development on spatial dimension is the main context.  The methods of GIS and spatial econometrics are the main concentrations which enable more detailed analysis of growth on geographical domain.  The combination of these techniques will broaden and deepen the understanding multi facets of constraints, causes and outcomes of development policies.

ศ.698  เศรษฐศาสตร์การเกษตร: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1                                                 3 (3-0-9)
EC698 Agricultural Economics: Selected Topics 1
          วิชาบังคับก่อน: ศ.611 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
          เรื่องเฉพาะที่เป็นหัวข้อในเศรษฐศาสตร์การเกษตร หัวข้อที่จะศึกษาเปลี่ยนแปลงตามความสนใจของผู้บรรยายและนักศึกษา
          Prerequisite:  EC611 or with the instructor’s permission.
          This course covers selected topics in agricultural economics. Topics vary  depending on the specific interests of the participants.

ศ.699  เศรษฐศาสตร์การเกษตร: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 2                                                3 (3-0-9)
EC699 Agricultural Economics: Selected Topics 2
          วิชาบังคับก่อน: ศ.611 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
          เรื่องเฉพาะที่เป็นหัวข้อในเศรษฐศาสตร์การเกษตร หัวข้อที่จะศึกษาเปลี่ยนแปลงตามความสนใจของผู้บรรยายและนักศึกษา
          Prerequisite:  EC611 or with the instructor’s permission.
          This course covers selected topics in agricultural economics. Topics vary  depending on the specific interests of the participants.ศ.718 การค้นคว้าอิสระ  1                                                                          3   หน่วยกิต
EC718 Independent Study 1                                                                   
            วิชาบังคับก่อน: ศ.710
            วิชานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาในเชิงวิจัยเฉพาะเรื่องในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  วิชานี้จะนำเสนอขั้นตอนระเบียบวิธีวิจัยและการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์สำหรับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
            นักศึกษาจัดทำและนำเสนอเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ (Proposal) โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะเศรษฐศาสตร์
              Prerequisite: EC710
This course aims to study on a specific topic which students are interested in fields of economics. This course covers steps for research methodology and applications of economic tools for solving economic problems.
Students must prepare and present an independent study proposal for examination boards consisting of a supervisor and committee members appointed by the Faculty of Economics. 

ศ.719 การค้นคว้าอิสระ  2                                                                             3 หน่วยกิต
EC719 Independent Study 2                                                                  
            วิชาบังคับก่อน: ศ.718
            นักศึกษาต้องผ่านการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระแล้วในวิชา ศ.718 การค้นคว้าอิสระ 1 วิชานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาจัดทำการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ และนำเสนอผลการศึกษาให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะเศรษฐศาสตร์
            นักศึกษาต้องนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (Proceeding) หรือตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานการค้นคว้าอิสระในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ       
             Prerequisite: EC718
            Students must pass their independent study proposal defense in EE718. The purpose of this course is to allow the students to conduct a complete independent study and present their independent study results for examination boards consisting of a supervisor and committee members appointed by the Faculty of Economics.
            Students must present their independent study paper at national or international conference or submit their manuscript to a recognized national or international academic journal.

3.1.5.4 วิทยานิพนธ์

ศ.800  วิทยานิพนธ์                                                                                   12 หน่วยกิต
EC800 Thesis                                                                    
          วิชาบังคับก่อน: ศ.710
          การสร้างโครงการวิจัยและการดำเนินการวิจัย อันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เขียนวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ และนำเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจัยเผยแพร่ จริยธรรมในการทำวิจัย และจริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
Prerequisite: EC710
Constructing a research project and conducting research that creates new knowledge in economics.  Writing a thesis related to economics.  Presenting the thesis.  Writing the paper for publication.  Morality in conducting research and publishing the academic paper.
 
  • 2018