อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์
ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์
Nattapong Puttanapong , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D. (Regional Science/Regional Economics), Cornell University, USA
Email Nattapong@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ เศรษฐศาสตร์ปริมาณ
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 
เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ 
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
ประวัติ (CV) และผลงาน   Nattapong_Puttanapong_CV_Thai _Nov_2021_Revised.pdf