วิสัยทัศน์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ชั้นนำของประเทศที่มีส่วนร่วมพัฒนาประเทศเพื่อให้มีความเป็นธรรมและยั่งยืน

พันธกิจ

บัณฑิต

ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นที่ยอมรับของสังคม

วิจัย

สร้างงานวิจัยและองค์ความรู้เป็นที่ยอมรับในระบบสากลและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ

การบริการวิชาการ

ให้บริการวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์แก่สังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์

  1. พัฒนากำลังคนแห่งอนาคต (Future Workforce)
  2. พัฒนาที่ทำงานแห่งอนาคต (Future Workplace)
  3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งอนาคต (Future Life and Society)
  4. พัฒนารูปแบบความร่วมมือแห่งอนาคต (Future Collaboration)