ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(MBE)

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโททางด้านเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ที่คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 มีการออกแบบหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของสังคม และหน่วยงานต่างๆ โดยเน้นการนำความรู้ทางด้านทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติมากขึ้น

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเป็นการประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจไว้ด้วยกัน โดยแนวคิดสำคัญ คือการประยุกต์ทฤษฎีและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาช่วยในการตัดสินใจแก้ปัญหาในทางธุรกิจ รวมถึงการใช้ข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์และการตัดสินใจ

ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมเช่น การตัดสินใจตั้งราคาสินค้าที่ผู้บริหารหน่วยธุรกิจต้องรู้ถึงโครงสร้างของตลาดสินค้า รูปแบบการแข่งขัน ยอดขายในอดีต ความสามารถที่ผู้แข่งขันรายใหม่ และการพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจในอนาคต จึงสามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดราคาและออกแบบกลยุทธ์ในด้านราคาที่เหมาะสม เป็นต้น

หัวใจของวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจที่แท้จริงแล้ว คือ การประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่างๆ เพื่อใช้กับการทำงาน ผู้เรียนจึงสามารถประยุกต์ใช้กับองค์กรต่างๆได้ทั้งภาครัฐและเอกชน

ประกอบกับพื้นฐานของวิชาเศรษฐศาสตร์สอนให้รู้จักการมองรอบด้าน ผู้เรียนจะเข้าใจถึงการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีผลกระทบที่สูง

ซึ่งการเตรียมพร้อมรับมืออย่างรอบด้านด้วยกรอบการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง ย่อมเป็นปัจจัยบ่งชี้ถึงความสำเร็จของท่าน และองค์กร

เตรียมพร้อมสำหรับทุกการเปลี่ยนแปลง...เศรษฐศาสตร์ธุรกิจคือคำตอบ

Name of courses
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

Master of Arts Program in Business Economics
Degree
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
Master of Arts (Business Economics)
M.A.

LeveL Bachelor Degree 2-year study period