อาจารย์ที่ปรึกษา

อ.ดร.วินัย หอมสมบัติ
อ.ดร.วินัย หอมสมบัติ
Winai Homsombat , Ph.D.
ตำแหน่งทางวิชาการ Lecturer Dr.
การศึกษา Ph.D. The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong
Email winai@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
  • เศรษฐศาสตร์การเงินและการบริหารความเสี่ยง
  • เศรษฐศาสตร์การขนส่งและนโยบายสาธารณะ
  • เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
  • เศรษฐศาสตร์กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ประวัติ (CV) และผลงาน