การคัดเลือกเข้าศึกษา ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 (รุ่นที่ 28)

เปิดรับสมัคร : ขยายเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 เมษายน 2567
      1. ประกาศรับสมัคร คลิก
      2. Download ใบสมัครสอบ คลิก
      3. ลงทะเบียนยืนยันสมัครสอบคัดเลือก คลิก
     
หมายเหตุ
      1. ผู้สมัครกลุ่มที่ 1 และ 2 ที่ยังไม่มีผลสอบ TU-GETดูรายละเอียดการสอบเพิ่มเติมได้ ที่นี่
      2. ผู้สมัครกลุ่มที่ 1 ที่ยังไม่มีผลสอบ SMART-II ดูรายละเอียดการสอบเพิ่มเติมได้ ที่นี่

คุณสมบัติของผู้สมัคร

*หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 เป็นต้นไป แบ่งผู้สมัครสอบคัดเลือก เป็น 2 กลุ่มดังนี้
 1. (กลุ่มที่ 1) ผู้ไม่มีประสบการณ์ทำงาน หรือมีประสบการณ์น้อยกว่า 3 ปี พิจารณาจาก (1) ผลสอบ SMART II หรือผลสอบข้อเขียนที่โครงการฯ เป็นผู้จัดสอบ (ในกรณีที่ผู้สมัคร ไม่มีผลสอบ SMART II ต้องเข้าสอบวิชานี้), (2) ผลสอบภาษาอังกฤษ และ (3) การสอบสัมภาษณ์
 2. (กลุ่มที่ 2) ผู้มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป นับถึงวันปิดรับสมัคร โครงการฯ พิจารณาจาก(1) หนังสือแนะนำผู้สมัคร (Letter of Recommendation) (2) ผลสอบภาษาอังกฤษ และ (3) การสอบสัมภาษณ์
 3. สำเร็จการศึกษาระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา จากมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
ผู้ที่จะเข้าศึกษาจะต้องผ่านการสอบคัดเลือก ซึ่งประกอบด้วย
 1. มีผลคะแนน Smart-II ดูรายละเอียด http://smart.tbs.tu.ac.th (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี/ส่งผลสอบฉบับจริง)สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทรศัพท์ 0-2613-2199, 0-2224-9730 Email: smart@tbs.tu.ac.th หรือ Website http://www.smart.tbs.tu.ac.th
 2. มีผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษ (TU-GET) ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ TOEFL, IELTS และ TU005/TU006 โดยผลการสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร (ส่งผลสอบฉบับจริง)สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) โทรศัพท์ 0-2613-3101-3, 0-2221-6111-20 ต่อ 3101-4 Email: training.tp@litu.tu.ac.th หรือ Website: http://public.litu.tu.ac.th/view/post/37/567
ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือก MBE
 1. ผู้สมัครสอบคัดเลือกทุกท่าน ต้องลงทะเบียนยืนยันการสมัครทางระบบออนไลน์นี้ตามเวลาที่กำหนด *จะเปิดลงทะเบียนในช่วงรับสมัครสอบคัดเลือก
 2. DOWNLOAD ใบสมัครสอบคัดเลือกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย *เปิดการ Download ในช่วงรับสมัครสอบคัดเลือก
 3. กรอกใบสมัครสอบคัดเลือก พร้อมแนบหลักฐานการสมัครสอบต่างๆ และ (1) ยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกด้วยตนเองที่โครงการฯ หรือ (2) ส่งใบสมัครสอบคัดเลือกทางไปรษณีย์ (พร้อมหลักฐานการสมัครสอบและสำเนาใบโอนเงิน)
** หมายเหตุ
 1. การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อ “ผู้สมัครได้ดำเนินการลงทะเบียนยืนยันการสมัครสอบทางระบบออนไลน์และได้ส่งเอกสารประกอบการสมัครให้โครงการฯ ครบถ้วน พร้อมชำระค่าสมัครสอบคัดเลือก จำนวน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) แล้ว”
 2. การส่งเอกสารการสมัครสอบทางไปรษณีย์ เอกสารจะต้องส่งถึงโครงการฯ ก่อนกำหนดการปิดรับสมัคร

จำนวนนักศึกษา

รับนักศึกษาปีการศึกษาละประมาณ 60 คน
 

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษารับเข้าปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป (สำหรับนักศึกษาที่มีสัญชาติไทย)
 1. ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (เก็บครั้งเดียว) 1,000 บาท
 2. ค่าขึ้นทะเบียนปริญญาบัตร (เก็บครั้งเดียว) 1,000 บาท
 3. ค่าสมัครสอบประมวลวิชา (สอบได้ไม่เกิน 3 ครั้ง) ครั้งละ 500 บาท
 4. ค่าหน่วยกิต (36 หน่วยกิต) หน่วยกิตละ 4,000 บาท รวม 144,000 บาท
 5. ค่าพัฒนาการศึกษา ภาคละ 20,000 บาท (ไม่รวมภาคฤดูร้อน) 4 ภาคการศึกษา 80,000บาท
 6. ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ภาคละ 1,500 บาท (ไม่รวมภาคฤดูร้อน) 4 ภาคการศึกษา 6,000 บาท
 7. ค่าบำรุงห้องสมุด (รวมภาคฤดูร้อน) ปีละ 4,000 บาท (2 ปี 8,000 บาท)
 8. ค่าธรรมเนียมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (รวมภาคฤดูร้อน) ปีละ 1,600 บาท (2 ปี 3,200 บาท)
 9. ค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นค่าคุ้มครองประกันชีวิตและอุบัติเหตุ (รวมภาคฤดูร้อน) ปีละ 110 บาท
 10. *ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 243,920 บาท (สองแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
หมายเหตุ
 1. "ไม่รวม" ค่าสมัครสอบคัดเลือก 500 บาท
 2. "ไม่รวม" ค่าเรียนเสริมพื้นฐานความรู้ (Pre-course) 3 วิชา รวม 15,000 บาท
 3. "ไม่รวม" ค่าเรียนวิชาภาษาอังกฤษ TU005 และ TU006 รวม 6 หน่วยกิต รวม 9,000 บาท (กรณีที่ยื่นผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 550 คะแนน)
 4. นักศึกษาที่มิได้มี "สัญชาติไทย" ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ภาคละ 15,000 บาท