แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแผนการศึกษา
แบบฟอร์มใบคำร้องทั่วไป
แบบฟอร์มขอยื่นเทียบวิชาเสริมพื้นฐาน_(Pre-course)_สำหรับนักศึกษาใหม่
แบบฟอร์มตรวจสอบวุฒิสำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
แบบฟอร์มขอเทียบรายวิชา
แบบฟอร์มขอเพิ่มถอนลักษณะวิชา_(ทุกกรณี)
แบบฟอร์มขอขาดสอบด้วยเหตุสุดวิสัย
แบบฟอร์มลาพักการศึกษา_และรักษาสถานภาพนักศึกษา
แบบฟอร์มขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา
แบบฟอร์มขอคืนสถานภาพนักศึกษา
แบบฟอร์มสมัครสอบประมวลความรู้เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
แนวปฏิบัติในการทำการค้นคว้าอิสระของโครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ_ฉบับปรับปรุง_พ.ศ.2562
Form A: เสนอหัวข้อและอาจารย์ที่ปรึกษา
Form B: เสนอแต่งตั้งกรรมการสอบ IS/Thesis
Form C: ยื่นสอบการค้นคว้าอิสระ (IS1/IS2)
Form_Format Checking
แบบฟอร์มใบปะหน้าฉบับสมบูรณ์_สำหรับการค้นคว้าอิสระ_1
แบบฟอร์มประเมินความก้าวหน้าในการทำการค้นคว้าอิสระ_หรือวิทยานิพนธ์
แบบฟอร์มขอข้อมูลทำรายงาน,การค้นคว้าอิสระ,วิทยานิพนธ์
รายละเอียดการส่งมอบวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
แบบฟอร์มบทคัดย่อสำหรับส่งมอบวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
แบบฟอร์มรายละเอียดผู้สำเร็จการศึกษา
แบบฟอร์มขอบัตรอนุญาตนำรถเข้า_มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ

ใบกระจายโครงสร้าง

แบบฟอร์มใบกระจายโครงสร้างของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ใช้สำหรับ นศ เลขทะเบียน 64 เป็นต้นไป)
แบบฟอร์มใบกระจายโครงสร้างของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ_(MBE)