แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

แบบฟอร์มแจ้งความจำนงทำการค้นคว้าอิสระ_1
แบบฟอร์มขอสอบการค้นคว้าอิสระ_(Proposal_&_Final_Defense)
แบบฟอร์มใบปะหน้าฉบับสมบูรณ์_สำหรับการค้นคว้าอิสระ_1
แบบฟอร์มประเมินความก้าวหน้าในการทำการค้นคว้าอิสระ_หรือวิทยานิพนธ์
แบบฟอร์มขอข้อมูลทำรายงาน,การค้นคว้าอิสระ,วิทยานิพนธ์
แบบฟอร์มเสนอหหัวข้อและADV.วิทยานิพนธ์
แบบฟอร์มขอสอบวิทยานิพนธ์_(DEFEND)
รายละเอียดการส่งมอบวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
แบบฟอร์มบทคัดย่อสำหรับส่งมอบวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
แนวปฏิบัติในการทำการค้นคว้าอิสระของโครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ_ฉบับปรับปรุง_พ.ศ.2562
แบบฟอร์มขอบัตรอนุญาตนำรถเข้า_มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แบบฟอร์มสมัครสอบประมวลความรู้เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
แบบฟอร์มตรวจสอบวุฒิสำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
แบบฟอร์มขอยื่นเทียบวิชาเสริมพื้นฐาน_(Pre-course)_สำหรับนักศึกษาใหม่
แบบฟอร์มขอขาดสอบด้วยเหตุสุดวิสัย
แบบฟอร์มขอเทียบรายวิชา
แบบฟอร์มขอเพิ่มถอนลักษณะวิชา_(ทุกกรณี)
แบบฟอร์มใบคำร้องทั่วไป
แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ
แบบฟอร์มรายละเอียดผู้สำเร็จการศึกษา
แบบฟอร์มลาพักการศึกษา_และรักษาสถานภาพนักศึกษา
แบบฟอร์มขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา
แบบฟอร์มขอคืนสถานภาพนักศึกษา

ใบกระจายโครงสร้าง

แบบฟอร์มใบกระจายโครงสร้างของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ_(MBE)