ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ (ERTC)

ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ (ERTC) ดำเนินงานด้วยประสบการณ์อันยาวนานและได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนชั้นนำของประเทศ

 
CREDIBLE: บริการด้วยความน่าเชื่อถือ

นักวิจัยและวิทยากรหลักของศูนย์บริการ วิชาการเศรษฐศาสตร์ (ERTC) ประกอบด้วย คณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นนักวิชาการที่มีชื่อเสียงและเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เช่น

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
เศรษฐศาสตร์การเงิน การธนาคาร
เศรษฐศาสตร์การคลัง และ
เศรษฐศาสตร์การเกษตร เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากภายนอกมาร่วมในทีมงานด้วยเพื่อให้ผลงานของศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ (ERTC) มีความน่าเชื่อถือและคงไว้ซึ่งคุณภาพ

เข้าสู่เว็บไซต์
ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ (ERTC)