ฝ่ายการนักศึกษา

คณะทำงานฝ่ายการนักศึกษา

 
1. ผศ.ดร.ลอยลม    ประเสริฐศรี   รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา
2. อ.ดร.สัณห์สิรี      โฆษิณทร์เดชา   คณะทำงาน
3. ผศ.เพ็ชรธรินทร์   วงศ์เจริญ   คณะทำงาน
4. อ.ธันย์ชนก          นันทกิจ   คณะทำงาน
5. นางภัชรินทร์        ตะวัน   หัวหน้าหน่วยกิจการนักศึกษา
6. นางดวงใจ           มาน้อย   เจ้าหน้าที่หน่วยกิจการนักศึกษา
7. นายวัชรเกียรติ     แต่งแดน   เจ้าหน้าที่หน่วยกิจการนักศึกษา
 


พันธกิจของฝ่ายการนักศึกษา

คณะทำงานฝ่ายการนักศึกษา มีรองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา เป็นผู้อำนวยการคณะทำงาน
คณะทำงานฝ่ายการนักศึกษา มีพันธกิจ ดังนี้

 
 • งานนโยบาย งบประมาณ และการประกันคุณภาพการศึกษา
 • ด้านการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก กิจกรรมที่จัดโดยนักศึกษา: คณะกรรมการนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์(กนศ.ศ.) และนักศึกษากลุ่มอิสระ และส่วนที่สอง กิจกรรมที่จัดโดยคณะทำงานฝ่ายการนักศึกษา
 • ทุนการศึกษา อาทิ ระดมทุนการศึกษา รับสมัคร สัมภาษณ์ และจัดสรรทุน
 • ดูแลด้านสวัสดิการนักศึกษาในทุกโครงการของคณะฯ ที่ไม่ใช่โครงการเลี้ยงตัวเอง
 • ดูแลด้านวินัยของนักศึกษาทั้งไทยและต่างชาติในทุกโครงการของคณะฯ
 • แนะแนวในการศึกษาต่อทั้งในและนอกประเทศ และการหางานทำ
 • รับผิดชอบงานประจำปีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา เช่น งานพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร งานฉลองบัณฑิต
 • จัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปี
 • จัดทำรายงานประจำปี
 • มีส่วนร่วมในการประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ธุรการในงานที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย

คณะทำงานฝ่ายการนักศึกษาจัดแบ่งงานเป็น 4 ด้าน คือ
 • งานสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา เพื่อสนับสนุนความคิดริเริ่มและศักยภาพของนักศึกษาทั้งด้านวิชาการและด้านสังคม
 • งานนิเทศ เพื่อให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่นักศึกษาในด้านการศึกษาและการเตรียมตัวสู่การเป็นบัณฑิต
 • งานทุนการศึกษา และสวัสดิการนักศึกษา เพื่อให้การช่วยเหลือด้านการเงิน ซึ่งปัจจัยที่สำคัญที่จะช่วยให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน
 • งานวินัยนักศึกษา เพื่อดูแลความประพฤติและสร้างวินัยให้แก่นักศึกษา ปรัชญาการทำงานที่สำคัญคือ การให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการบริหารกิจการนักศึกษา โดยเชิญ ตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมประชุมตัดสินใจในเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา

คณะกรรมการนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ (กนศ.ศ.) ปกศ.2567
 
1. นางสาวพรปรียา         สาระไชย   ประธาน
2. นางสาวพิชชาภา        มนัสโยธิน    รองประธาน
3. นางสาวทักษวดี          พานสง่า   เหรัญญิก
4. นางสาวเอื้อรดา          แสนศิริวงศ์   เลขานุการ
5. นางสาวปุญญิศา         อมรชัยกุล   หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
6. นางสาวฉัตรกมล         ยิ่งยงค์   หัวหน้าฝ่ายบริการนักศึกษา
7. นางสาวเปมิกา            แสงอรุณ   หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
8. นางสาวภิญญ์พลอย    ศิริวงศ์พรหม   หัวหน้าฝ่ายวัฒนธรรม
9. นางสาวพศิญญาภาสุ์  บุญถาวรสกุล   หัวหน้าฝ่ายกีฬา
10. นางสาวนรมน           ทองบุญยัง   หัวหน้าฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์
 
การติดต่อ
หน่วยกิจการนักศึกษา

คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ในวันและเวลาราชการ (8.30-16.30 น.)

คุณภัชรินทร์ ตะวัน (พี่แอม) อีเมล์ติดต่อ patcharin@econ.tu.ac.th
คุณดวงใจ มาน้อย (พี่ดวง) อีเมล์ติดต่อ duang@econ.tu.ac.th
คุณวัชรเกียรติ แต่งแดน (พี่ต้น) อีเมล์ติดต่อ watcharakiet@econ.tu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ 02-696-5984 / 082-790-1455
-------------------------
"สายด่วนรองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา (Hotline: Vice-Dean for Student Affairs)"
  โทร. 0660977671
  อีเมล 
loylom@econ.tu.ac.th