คณะทำงาน

รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
Tatre Jantarakolica
ตำแหน่งทางวิชาการ Associate Professor Dr.
การศึกษา Ph.D (University of Notre Dame) Quantitative Economics,
Email tatre@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
  • เศรษฐศาสตร์มิติ
ประวัติ (CV) และผลงาน  Tatre_eng2009.pdf 
   

 
ผศ.ดร.รุ่งนภา โอภาสปัญญาสาร
ผศ.ดร.รุ่งนภา โอภาสปัญญาสาร
Rungnapa Opartpunyasarn , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.(University of Nottingham), UK
Email rungnapa@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
  • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
  • คณิตเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐมิติ
  • เศรษฐศาสตร์การเงิน
  • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
ประวัติ (CV) และผลงาน  
   

 
น.ส.กรรณิการ์ กองมาย

น.ส.กรรณิการ์ กองมาย

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

โครงการปริญญาโท นิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ
 

โทร. : 0-2613-2479
อีเมล : kannika@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

นางสิริธร แซ่ลี้

นางสิริธร แซ่ลี้

พนักงานสถานที่

งานบริหารและธุรการ
 

โทร. : 0-2613-2423
อีเมล : sirithon@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

น.ส.นิตยา กะแก้ว

น.ส.นิตยา กะแก้ว

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตรธุรกิจ
 

โทร. : 0-2613-2423
อีเมล : nid@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม