คำถาม-ตอบ

   หลักสูตรปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโททางด้านเศรษศาสตร์ประยกต์ ที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 มีการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของสังคม และหน่วยงานต่างๆ โดยเน้นการนำความรุ้ทางด้านทฤษฎีเศรษฐศาสตรไปประยุกต์ใช้ทางปฎิบัติมากขึ้น จากสถานการณ์เศรษฐกิจในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันทวีความรุนแรงมากขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การส้างวิสัยทัศน์ การวิเคราะห์องค์กร ตลอดจนการประเมินสถานการณ์ต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับเศรษฐกิจทั้งภายในและระหว่างประเทศ จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักบริหารยุคใหม่ในการเพิ่มสมรรถนะ และวิสัยทัศน์ในการบริหารสูงขึ้น
     - เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และวิธีการเชิงปริมาณในการวิเคราะห์ธุรกิจ และปัจจัยที่ทำให้เกิดความหลากหลายในโครงสร้างขององค์กร รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท แรงงาน ตลาดการเงินและตลาดสินค้า
    - คำว่าเศรษฐศาสตร์ธุรกิจถูกใช้อย่างหลากหลาย บางครั้งก็ใช้รวมกับ เศรษฐศาสตร์การจัดการ (Managerial Economics) องค์การอุตสาหกรรม (Industral Organization) หรือ เศรษฐศาสตร์สำหรับธุรกิจ (Economics for Business)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:   หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
                   สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ: Master of Arts Program in Business
                      Economics

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย:     ชื่อเต็ม: เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
                     ชื่อย่อ: ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม: Master of Arts
                                 (Business Economics)
                     ชื่อย่อ: M.A. (Business Economics)