ชวนรับชมองค์ความรู้ของบุคลากรในคณะฯ ที่มีการประชาสัมพันธ์บน Facebook: EconTU Official เดือนพฤษภาคม 2564

25 May 2021
Read : 638
ชวนรับชมองค์ความรู้ของบุคลากรในคณะฯ ที่มีการประชาสัมพันธ์บน Facebook: EconTU Official เดือนพฤษภาคม 2564

1. Predicting Poverty Using Geospatial Data in Thailand
ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์, ADB Publications
https://www.adb.org/publications/predicting

2. เศรษฐสาร on Podcast EP 8 - Big Data
ผศ.ดร.นภนต์ ภุมมา พูดคุยกับ ผศ.ดร.วศิน ศิวสฤษดิ์, เศรษฐสาร
https://soundcloud.com/user-7840

3. คอร์รัปชั่น...ไหมครับท่าน ตอนที่ 3
https://www.facebook.com/thestatestimes/photos/a.127
คอร์รัปชั่น...ไหมครับท่าน ตอนที่ 4
งบการเงิน และรายงานการสอบบัญชี เครื่องมือเบื้องต้นในการแกะรอยการทุจริต
ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี, THE STATES TIMES
https://thestatestimes.com/post/2021042

4. เวทีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย “ปฏิรูประบบพัฒนากำลังคนสายอาชีพอย่างไร เพื่อประเทศไทยก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง”
ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ, กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
https://www.facebook.com/EEFthailand/videos/455153245725715
https://www.prachachat.net/public-relations/news-64249

5. เมื่ออยากเล่นหุ้น ต้องเริ่มจากอะไรบ้าง?
ผศ.ดร.วศิน ศิวสฤษดิ์, Thammasat University
https://www.facebook.com/thammasat.uni/photos/a.48992

6. การตลาดธนาคารกลาง : กรณีศึกษาการสื่อสารด้วยข่าวและสื่อออนไลน์
คุณพิมพ์วรีย์ กิตติสารกุล ผศ.ดร.มณเฑียร สติมานนท์ และ ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์, FPO Journal
http://www.fpojournal.com/cent

7. สกสว. เสนอเชิงนโยบายการศึกษาเปลี่ยนแปลง 7 อุตสาหกรรมหลังวิกฤตโควิด-19
อาจารย์เพ็ชรธรินทร์ วงศ์เจริญ, MGR Online
https://mgronline.com/smes/detail/96

8. เสรีภาพและความเป็นธรรม: บทสำรวจแนวคิดของอมาร์ตยา เซ็น
ผศ.ดร. ธร ปีติดล, Thai Humanities Forum
https://www.facebook.com/ThaiHumanitiesForum/videos/444531826848331

9. เศรษฐกิจโลกหลังโควิด (2)
ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา, กรุงเทพธุรกิจ
https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/652

10. ได้ครับพี่ ดีครับผม คงสถานะฟรีแลนซ์โดยสมบูรณ์
รศ.ดร.กิริยา กุลกลการ, Decode
https://decode.plus/2020111

11. ความเป็นไปได้ในการลงทุนเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพพื้นที่สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)
อ.ดร.ถิรภาพ ฟักทอง, Chula Radio Plus
https://curadio.chula.ac.th/Radio-Demand.php?program=202104251330

12. เศรษฐสาร on Podcast EP 9 - บางกลอย
ผศ.ดร.นภนต์ ภุมมา พูดคุยกับ ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล, เศรษฐสาร
https://soundcloud.com/user-784080

13. การสัมมนาเรื่อง "การพัฒนาประสิทธิภาพทางการคลังที่ยั่งยืนสำหรับระบบประกันสุขภาพ"
ผศ.ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล และ ผศ.ดร.ธร ปีติดล, EconTU Official
https://www.facebook.com/ECONTUofficial/videos/1128699547544164

14. 6th International Conference on Drivers of Global Economic Recovery
ผศ.อลงกรณ์ ธนศรีธัญญากุล อ.วานิสสา เสือนิล รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ อ.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว อ.นนท์ นุชหมอน ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์, MAIMS, EconTU & TWE
https://youtu.be/dwZ8dMJfNiI
https://youtu.be/kqydaG1y2ps
https://youtu.be/qjr7ufYmdxY

15. Director’s Note | เบิกโรง
ผศ.ชล บุนนาค, SDG Move TH
https://www.facebook.com/sdgmoveth/photos/a.1804783

16. 15 ปี เศรษฐกิจการเมืองไทย มรดกความขัดแย้งสีเสื้อ ซึมลึกถึงคนรุ่นใหม่
รศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย, Way Magazine
https://waymagazine.org/apichat-satitniramai-interview/

17. พลังแห่งยุคสมัย II
คุณศุภวิชญ์ สันทัดการ, เศรษฐสาร
http://www.setthasarn.econ.tu.ac.th/blog/detail/524