ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์" จากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

24 January 2022
Read : 1,311

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์" จากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์