พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และ การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “Asia Pacific Economic Integration Forum (A-Pac EIF 2022)”

29 April 2022
Read : 159


คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Thammasat Business School, Maharaja Agrasen Institute of Management Studies, The University of Danang - University of Economics และ Faculty of Economics & Business Administration, Dalat University โดยมี ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดี เป็นผู้ลงนามในข้อตกลงดังกล่าว รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ บรรณาธิการวารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในพิธีลงนาม และ ผศ.ชล บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นผู้แทนเข้าร่วม เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ผ่านระบบ Zoom Application ณ ห้อง Co-working space คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

โดยข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติร่วมกันทั้ง 5 สถาบัน สำหรับปี 2565 ในหัวข้อ “Asia Pacific Economic Integration Forum (A-Pac EIF 2022)” การแลกเปลี่ยนนักศึกษา นักวิจัยและคณาจารย์ ประสานงานในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การร่วมมือวิจัย การสอน และการสัมมนา แลกเปลี่ยนข้อมูล เอกสาร และงานวิจัยในหัวข้อที่น่าสนใจ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ร่วมกัน