การประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาเยาวชนและประชากรวัยแรงงานของประเทศไทย (Thailand Adult Skills Assessment Focus Group Meeting)

12 September 2022
Read : 766


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คลัสเตอร์ Human Resources, Innovation, and Development Economics) นำโดย รศ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล รองคณบดีฝ่ายวิจัย ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดี และทีมวิจัย จัดการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาเยาวชนและประชากรวัยแรงงานของประเทศไทย (Thailand Adult Skills Assessment Focus Group Meeting) ร่วมกับ ธนาคารโลก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 - 8 กันยายน 2565

โดยการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจทักษะและความพร้อมของกลุ่มเยาวชนและประชากรวัยแรงงานในประเทศไทยเบื้องต้น (preliminary results) และ ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยน ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาเยาวชนและประชากรวัยแรงงานของประเทศไทย

ซึ่งการประชุมในรอบนี้แบ่งการประชุมกลุ่มเล็กเป็น 3 กลุ่ม
- กลุ่มแรก ตัวแทนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และภาคการศึกษาท้องถิ่นจากจังหวัดลำปาง และสมุทรสาคร
- กลุ่มที่สอง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- และกลุ่มสุดท้าย ตัวแทนจากภาคการศึกษา สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สอวช. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ยูนิเซฟ ประเทศไทย International Labour Organization คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี