กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนฯ ประจำปี 2566

06 January 2023
Read : 548


งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศที่มาศึกษา​ ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และนอกรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ VISA และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน บรรยายโดย ผศ.ดร.ษิฌา ทับทิมพรรณ์ ผู้อำนวยการคณะทำงานวิเทศสัมพันธ์ Dr.Brian Patrick Kennedy คณะทำงานวิเทศสัมพันธ์ และคุณนริศา เกลียวทอง นักวิเทศสัมพันธ์ ณ ห้อง 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566

หลังจากการบรรยาย นักศึกษาและอาจารย์ได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน และมีการพานักศึกษาต่างชาติเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ในคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ โดยตัวแทนนักศึกษาโครงการ BE

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่: https://www.facebook.com/540217472774