คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้มาเยือนจากศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม (ATCSW)

27 January 2023
Read : 555


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นำโดย ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดี และคุณนริศา เกลียวทอง นักวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับผู้มาเยือนจากศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม (ATCSW) นำโดย คุณววรรณา สุขศรีบูรณ์อำไพ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ (ศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ปี 2537) คุณนพรดา แสงแดง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ และ คุณภัคภิชชญา บวรสิน นักศึกษาฝึกงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 โดยวัตถุประสงค์ในการมาเยือนในครั้งนี้ เพื่อพูดคุยหารือในประเด็นการส่งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติไปฝึกงาน ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม (ATCSW) และ การเชิญคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. นำเสนอผลงานในงาน Symposium ของทางศูนย์ฯ นอกจากนี้ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ยังสนใจที่จะมาบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะฯ เกี่ยวกับการนำวิชาเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับสาขาอื่นอีกด้วย