ชวนรับชมองค์ความรู้ของบุคลากรในคณะฯ ที่มีการประชาสัมพันธ์บน Facebook: EconTU Official เดือนกุมภาพันธ์ 2566

14 March 2023
Read : 521
ชวนรับชมองค์ความรู้ของบุคลากรในคณะฯ ที่มีการประชาสัมพันธ์บน Facebook: EconTU Official เดือนกุมภาพันธ์ 2566

1. การปรับตัวด้วยเกษตรผสมผสานเพื่อบรรเทาผลกระทบจากโลกร้อน
ดร.ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัยและคณะผู้ร่วมวิจัย, สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
https://www.pier.or.th/abridged/2022/14/?fbclid=IwAR1aNnZ

2. สมาร์ตอิเล็กทรอนิกส์: แรงขับเคลื่อนต่อการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมไทย
ผศ.ดร.อลงกรณ์ ธนศรีธัญญากุล, กรุงเทพธุรกิจ
https://www.bangkokbiznews.com/business/economic/1051211

3. แค่ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำไม่พอ: ประสบการณ์จากออสเตรเลีย
อ.อิสร์กุล อุณหเกตุ, เศรษฐสาร
http://www.setthasarn.econ.tu.ac.th/blog/detail/629

4. สรุปบทความวิชาการ เรื่อง "ความเหลื่อมล้ำไทย: บทวิเคราะห์โครงสร้างทางอำนาจและอุดมการณ์"
ผศ.ดร.ธร ปีติดล, คนไทย 4.0
https://www.facebook.com/photo/?fbid=70693803455045

5. เบิกเนตรภาษีเบื้องต้น
ผศ.วีระวัฒน์ ภัทรศักดิ์กำจร, เศรษฐสาร
http://www.setthasarn.econ.tu.ac.th/blog/detail/521

6. เศรษฐสาร on Podcast EP 26 - ความไม่พร้อมของนโยบายกัญชา
ดร.ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย, เศรษฐสาร
https://youtu.be/M4r-VbOCY64

7. วงเสวนาชี้จะหาทางออกปัญหา‘หาบเร่แผงลอย’ ต้องดึงทุกฝ่ายเปิดใจคุยกัน
รศ.ดร.กิริยา กุลกลการ, แนวหน้า
https://www.naewna.com/likesara/711461

8. รายงานสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำ 2564/2565 ภาพรวมทิศทางความเหลื่อมล้ำของไทย บทวิเคราะห์สถานการณ์ความเหลื่อมล้ำเจาะประเด็น
ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP)
https://www.facebook.com/photo/?fbid=642007244395223&set=a.522638622998753

9. อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะยานยนต์ไฟฟ้า
อ.เพ็ชรธรินทร์ วงศ์เจริญ และ รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์, กรุงเทพธุรกิจ
https://www.bangkokbiznews.com/business/economic/1054005

10. การเมืองและนโยบายของระบบสาธารณสุข: มุมมองสะท้อน จากการประท้วง ผู้นำ และ การวิเคราะห์
ดร.ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย, The Coverage
https://www.thecoverage.info/news/content/4277

11. สะท้อนความคิดและการศึกษางานวิจัยความยากจน มีอุปสรรคและความท้าทายอย่างไร
รศ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์, TU - SDG Research Network
https://www.sdgmove.com/2023/02/24/tu-sdg-seminars-policy-inequality

12. สัมมนาสาธารณะ "บทเรียนสองทศวรรษการปฏิรูปการศึกษาไทย ผ่านมุมมองเศรษฐศาสตร์สถาบัน"
ร่วมสัมมนาโดย ผศ.ดร.ธร ปีติดล และ ผศ.ดร.นภนต์ ภุมมา, ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP)
https://www.facebook.com/CRISP.Thammasat/videos/1381558229057205

13. เกณฑ์ยกเว้นภาษีการรับมรดกขั้นต่ำของประเทศไทยในปัจจุบันเหมาะสมหรือไม่
คุณกิตติภพ จุฑารัตนากูล, เศรษฐสาร
http://www.setthasarn.econ.tu.ac.th/blog/detail/610