ขอเชิญผู้ที่สนใจรับชมเวทีเสวนาและนำเสนองานวิจัย “ระบบบำนาญแห่งชาติเพื่อความเป็นธรรมและยั่งยืน: สู่นโยบายพรรคการเมืองด้านระบบความคุ้มครองทางสังคมในผู้สูงอายุ”

17 March 2023
Read : 922


ขอเชิญผู้ที่สนใจรับชมเวทีเสวนาและนำเสนองานวิจัย “ระบบบำนาญแห่งชาติเพื่อความเป็นธรรมและยั่งยืน: สู่นโยบายพรรคการเมืองด้านระบบความคุ้มครองทางสังคมในผู้สูงอายุ”


คณะเศรษฐศาสตร์และศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดเวทีเสวนาวิชาการหัวข้อ “ระบบบำนาญแห่งชาติเพื่อความเป็นธรรมและยั่งยืน สู่นโยบายพรรคการเมืองด้านระบบความคุ้มครองทางสังคมในผู้สูงอายุ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 โดยมีนักวิชาการ ผู้แทนพรรคการเมือง ตลอดจนประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

รับชมวิดีโอย้อนหลังได้ที่
[Part 1/2] https://youtu.be/S0HDLvQa2Iw
[Part 2/2] https://youtu.be/1fUr22v6q9A

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเสวนาได้ที่ : https://drive.google.com/drive/folders/19bw1RI8_5sFDZBCinrj-SCPf5YonLu8J?usp=sharing

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
www.facebook.com/540217472774672/

เปิดเวทีเสวนาวิชาการ โดย ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นำเสนอผลการศึกษาโครงการวิจัย “การวิเคราะห์ช่องว่างทางการคลัง แหล่งรายได้ และความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ การเมืองของการจัดตั้งระบบบำนาญแห่งชาติ โดยคำนึงถึงผลกระทบของ COVID-19 ที่มีต่อผู้สูงอายุ” โดย ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล และ ดร.ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและแนวทางการขับเคลื่อน โดย
คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี
นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ดร.เดชรัต สุขกำเนิด ผู้อำนวยการ Think Forward Center
ศ.ดร.เอื้อมพร พิชัยสนิธ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์