ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ "ผู้ที่ให้การสนับสนุนและความร่วมมืออันดียิ่งด้านวิชาการแก่กองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน"

30 March 2023
Read : 593


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ "ผู้ที่ให้การสนับสนุนและความร่วมมืออันดียิ่งด้านวิชาการแก่กองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน" จากการสัมมนาโครงการสัมมนาเครือข่ายงานวิจัยด้านแรงงาน ประจำปี 2566 เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 ณ ห้องรัชโยธิน แกรนด์ ชั้น 20 โรงแรมเดอะบาซาร์ กรุงเทพฯ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting โดยคณาจารย์ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ มีรายชื่อดังนี้

- ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ (คณบดี)
- รศ.ดร.กิริยา กุลกลการ
- รศ.ดร.ศศิวิมล วรุณศิริ ปวีณวัฒน์

นอกจากนี้ ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ ได้ร่วมอภิปรายเรื่อง "ค่าจ้างรายชั่วโมงและค่าจ้างในรูปแบบอื่นๆ" ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการสัมมนา โดย ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ อภิปรายในหัวข้อ "ประเทศไทยควรมีกำหนดค่าจ้างรายชั่วโมงหรือไม่? หากต้องมี ทั่วถึงหรือเฉพาะกลุ่ม"

ทั้งนี้ การสัมมนาเครือข่ายงานวิจัยด้านแรงงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายงานวิจัยด้านแรงงาน สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างการรับรู้งานวิจัยด้านแรงงาน และส่งเสริม พัฒนา และขยายฐานการใช้งานระบบฐานข้อมูลวิจัยด้านแรงงานให้กว้างขวางและมีการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ผู้สังเกตการณ์ วิทยากร และเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ เข้าร่วมการสัมมนา จำนวน 100 คน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://www.mol.go.th/news/รองปลัดแรงงาน-เปิดสัมมนาเครือข่ายงานวิจัยด้านแรงงาน-ปี-2566#prettyPhoto

ขอขอบคุณภาพถ่ายจากกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กระทรวงแรงงาน