กลุ่มคลัสเตอร์ความสามารถในการแข่งขัน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ICRC) จัดงาน Academic Workshop

19 May 2023
Read : 497


กลุ่มคลัสเตอร์ความสามารถในการแข่งขัน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ICRC) นำโดย รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ ร
ศ.ดร.​จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ และ Prof.Eric Ramstetter จัดงาน Academic Workshop เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิชาการจากต่างประเทศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมี Assoc.Prof.Taiyo Yoshimi จาก Chuo University ประเทศญี่ปุ่น และ Dr.Kazunobu Hayakawa ตำแหน่ง Senior Research Fellow จาก Bangkok Research Center, IDE-JETRO ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น