ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเข้ารับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ ประจำปี 2566

26 May 2023
Read : 559


ตามคำสั่งคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ ร 60/2566 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนมูลนิธิ “อานันทมหิดล” แผนกธรรมศาสตร์ ประจำปี 2566 นั้น

คณะกรรมการพิจารณาทุนมูลนิธิ “อานันทมหิดล” แผนกธรรมศาสตร์ ประจำปี 2566 ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขในการขอรับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ผลปรากฎว่าไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน