งานมัชฌิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

18 August 2020
Read : 584
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานมัชฌิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ ห้องบรรยาย SC1002 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โดยการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่นักศึกษาในเรื่องต่างๆได้แก่
1. กิจกรรมนักศึกษา วินัยนักศึกษาและทุนการศึกษา โดยผศ.ดร.ธีรวุฒิ ศรีพินิจ คณะทำงานฝ่ายการนักศึกษา
2. การแนะแนวการเลือกวิชาโท โดยรุ่นพี่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4
3. แนะนำหมวดวิชา กลุ่มวิชา และแนะนำการวางแผนการเรียน (Academic plan) โดย ผศ.ดร.วศิน ศิวสฤษดิ์ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย