ตัวแทนศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติมอบสิ่งของให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

18 August 2020
Read : 1,017
ตัวแทนศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติมอบกระเป๋าฆ่าเชื้อ UV-C จำนวน 20 ใบ และ หน้ากาก N95 3M 8210 จำนวน 1,000 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี

1. ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการบริหาร รพ.ธรรมศาสตร์ฯ
2. รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการ รพ.ธรรมศาสตร์ฯ
3. ผศ.นพ.ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์ ผู้อำนวยการ รพ.สนามธรรมศาสตร์
4. รศ.พญ.อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มธ.
5. ผศ.นพ.สกล มนูสุข รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มธ.
6. ผศ.นพ.ปรีดิ์ นิมมานนิตย์ รองผู้อำนวยการ รพ.ธรรมศาสตร์ฯ เป็นผู้รับมอบ

โดยการมอบสิ่งของในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดหาอุปกรณ์ให้รพ.ธรรมศาสตร์ ของศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 12,14,21,23,24,25 และ 26