ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับรางวัลจากการประกวดบทความโครงการ “เศรษฐทัศน์” ระดับปริญญาโท - เอก ประจำปี 2566

14 July 2023
Read : 369


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดบทความโครงการ “เศรษฐทัศน์” ระดับปริญญาโท - เอก ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รางวัลชนะเลิศ: คุณเพชรอุมา มานิช
อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.ศศิวิมล วรุณศิริ ปวีณวัฒน์
ชื่อบทความ: The impact of remittance on human capital development in Thai households

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1: คุณณัชพล ประเสริฐสูง
อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์
ชื่อบทความ: Predicting Urban Expansion and Local Economic Growth at District Level: Case Study of Ban Chang (Rayong Province)

"เศรษฐทัศน์" เป็นโครงการประกวดบทความวิเคราะห์ บทความวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษา (ปริญญาตรี) และบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเวทีแห่งความภาคภูมิใจ

โครงการเศรษฐทัศน์เริ่มมาตั้งแต่ปี 2551 โดย ธปท. และ มหาวิทยาลัยชั้นนําด้านเศรษฐศาสตร์จํานวน 9 แห่ง ที่เป็นเครือข่ายการประชุมวิชาการระดับชาติของ นักเศรษฐศาสตร์ (National Conference of Economists: NCE) ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพร่วมกับ ธปท.

สําหรับในปี 2566 ธปท. และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโครงการร่วมกับการประชุม NCE เมื่อวันท่ี 13 - 14 กรกฎาคม 2566