ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนานำเสนอบทความ "Examining Farmers’ Willingness to Pay for Harvesting Technology to Restrain Sugarcane Burning and PM2.5 in Thailand"

19 July 2023
Read : 310


ขอเชิญผู้ที่สนใจรับชมงานสัมมนานำเสนอบทความ "Examining Farmers’ Willingness to Pay for Harvesting Technology to Restrain Sugarcane Burning and PM2.5 in Thailand"

รับชมได้ที่: https://www.facebook.com/ECONTUofficial/videos/1049474662715562

นำเสนอบทความโดยอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
- ผศ.ดร.ถิรภาพ ฟักทอง
- ผศ.ดร.อลงกรณ์ ธนศรีธัญญากุล
- ดร.ปิยะวงศ์ ปัญจะเทวคุปต์
- ดร.ลอยลม ประเสริฐศรี
ดำเนินรายการโดย ผศ.วีระวัฒน์ ภัทรศักดิ์กำจร