การเสวนาร่วมกับสถาบันเครือข่าย หัวข้อ "มุมมองนโยบายเศรษฐกิจ" ในการประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ และระดับบัณฑิตศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 16 หัวข้อ "Economic Odyssey: Charting Opportunities in 2023 and Beyond"

20 July 2023
Read : 240


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดี เข้าร่วมงานโครงการเศรษฐทัศน์ ประจำปี 2566 และร่วมการเสวนาร่วมกับสถาบันเครือข่าย หัวข้อ "มุมมองนโยบายเศรษฐกิจ" ในการประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ และระดับบัณฑิตศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 16 หัวข้อ "Economic Odyssey: Charting Opportunities in 2023 and Beyond" ระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2566 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้คณาจารย์ของคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ร่วมเป็นกรรมการและนำเสนอผลงานดังนี้

อาจารย์ ดร.วานิสสา เสือนิล เป็นคณะกรรมการโครงการเศรษฐทัศน์
ผศ.ดร. พนิต วัฒนกูล เป็นกรรมการประจำห้อง ในการประชุมวิชาการระดับชาติฯ
ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมบดี ร่วมนำเสนอบทความแบบออนไซต์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติฯ
อาจารย์ ดร.ศุภวรรณ แซ่ลิ้ม ร่วมนำเสนอบทความแบบออนไลน์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติฯ

และขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดบทความโครงการ “เศรษฐทัศน์” ระดับปริญญาโท - เอก ประจำปี 2566