ขอเชิญผู้ที่สนใจรับชมงานสัมมนานำเสนอบทความ "Improving the Forecast Accuracy of Protected Data Using Time Series Features"

26 July 2023
Read : 346


ขอเชิญผู้ที่สนใจรับชมงานสัมมนานำเสนอบทความ "Improving the Forecast Accuracy of Protected Data Using Time Series Features" 


รับชมการนำเสนอได้ที่: https://www.facebook.com/ECONTUofficial/videos/2577118879103649

นำเสนอบทความโดย Dr.Matthew Schneider 
Associate Professor, LeBow College of Business, Drexel University

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์