คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย ปีการศึกษา 2566 ที่มีคะแนนสอบเข้าสูงสุด

27 July 2023
Read : 446


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย ปีการศึกษา 2566 ที่มีคะแนนสอบเข้าสูงสุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

นักศึกษาที่มีผลคะแนนสอบเข้าสูงสุด รอบ Portfolio
ได้รับทุนการศึกษาคนละ 14,200 บาท ต่อภาคการศึกษา ต่อเนื่องตลอด 4 ปีการศึกษา

- คุณปริศรา ทองสุก
- คุณณัฐชยา สีแสง
- คุณศุภนิจ ภูมิธเนศ
.
นักศึกษาที่มีผลคะแนนสอบเข้าสูงสุด 10 อันดับแรก รอบรับตรงร่วมกัน
ได้รับทุนการศึกษาคนละ 14,200 บาท ต่อภาคการศึกษา ต่อเนื่องตลอด 4 ปีการศึกษา (ยกเว้นอันดับที่ 1 ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาทต่อภาคการศึกษา)

- คุณไกรวิทย์ ลี
- คุณวงศยา ศิริรัตน์
- คุณอมรเทพ อติชาติธานินทร์
- คุณณิพพิสฌณ์ วงษ์วิลาศ
- คุณโฟกัส แสงทอง
- คุณกันต์กนิษฐ์ มานันตา
- คุณพิมพ์ใจ เศรษฐวัชราวนิช
- คุณสจิตา แสงประดิษฐ
- คุณวรรธนันท์ โตเสวก
- คุณณัฐดนัย หงษ์ทอง

นักศึกษาที่มีผลคะแนนสอบเข้าสูงสุดอันดับ 1 รอบรับตรงร่วมกัน 
ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท ต่อภาคการศึกษา ต่อเนื่องตลอด 4 ปีการศึกษา

- คุณไกรวิทย์ ลี