ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้รับ "รางวัลชนะเลิศ" จากการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับชาติ และ "รองชนะเลิศอันดับ 1" จากการแข่งขันนำเสนอบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

16 February 2024
Read : 1,851


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้รับ "รางวัลชนะเลิศ" จากการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ฯ ในครั้งนี้ มีทีมเข้าร่วมจากสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านเศรษฐศาสตร์ทั่วประเทศ จำนวน 17 สถาบัน

โดยทีมนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ มีสมาชิกดังต่อไปนี้
1. คุณเดชาวัต จิระวัฒนกิจ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคภาษาไทย
2. คุณนัทธพงศ์ ดวงขวัญ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โครงการเศรษฐศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ
3. คุณธนดล อิสราภิรักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคภาษาไทย

และขอแสดงความยินดีกับคุณคณุตม์ อักษรศิริโอภาส ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศอันดับ 1" จากการแข่งขันนำเสนอบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ภายใต้ชื่อบทความเรื่อง "Household Debt: A Study Using Social Listening Tools" ซึ่งเป็นบทความในวิชาสัมมนาของ รศ.ดร.โกวิท ชาญวิทยาพงศ์

โดยการแข่งขันทั้งสองรายการจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมภูมิพลินทร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี