งานแข่งตอบปัญหาและนำเสนอบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

27 November 2020
Read : 291
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งตอบปัญหาและนำเสนอบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องบรรยาย 413 อาคาร SC3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งคณะฯ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฯ

ในปีนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันนำเสนอบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ จาก 6 สถาบัน รวมจำนวน 12 คน และ นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ จาก 19 สถาบัน รวม 57 คน อีกทั้งคณาจารย์ที่ควบคุมดูแล รวม 24 ท่าน จากทั่วประเทศ

ผลการแข่งขันในปีนี้มีดังนี้
1. ผลการแข่งขันนำเสนอบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์  
รางวัลชนะเลิศ – มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รางวัลชมเชย – มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รางวัลชมเชย – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. ผลการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์
รางวัลชนะเลิศ – มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภายหลังการแข่งขันฯ ได้มีพิธีส่งมอบเจ้าภาพโครงการแข่งตอบปัญหาและนำเสนอบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ในปีถัดไป โดย คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันในปีถัดไป