บมจ.ธนาคารกรุงเทพ มอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

07 July 2021
Read : 1,766


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับเกียรติจาก คุณสุวิทย์ อินทรเฉลิม Vice President ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ และ คณะ เดินทางมามอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับโครงการบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 252,700 บาท โดยมี ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. และ นางสาวอิสรีย์ แสวงศิริผล นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นผู้รับมอบทุนสนับสนุนการศึกษา เมื่อวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 ณ ห้อง 403 ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง